شورای پژوهشی بیهوشی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/25-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
99/11/13 تصویب 1 پروپوزال دستیار فلوشیپ
99/10/29 1 دفاع کارورزی
99/10/22 1 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال اکسترنی
99/10/15 1 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
99/10/1 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی
99/9/24 تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیار فوق تخصص
99/9/17 1 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیار فوق تخصص
99/9/3 1دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی
99/8/12 1 دفاع کارورزی
99/7/28 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی
99/7/14 3 دفاع کارورزی
99/7/7 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی
99/6/31 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
99/6/30 1 دفاع کارورزی- 1 دفاع دستیار فوق تخصص
99/6/24 3 دفاع کارورزی
99/6/17 3 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
99/5/20 1 دفاع کارورزی
99/5/6 2 دفاع کارورزی- تصویب1 پروپوزال اکسترنی-  تصویب 1عنوان پایان نامه دستیاری- تصویب 1 پروپوزال دستیار فلوشیپ
99/4/23 1 دفاع کارورزی- 1 دفاع دستیاری
99/4/9 3 دفاع کارورزی- تصویب 6 پروپوزال اکسترنی
99/3/26 3 دفاع کارورزی- 1 دفاع دستیاری- تصویب 1 پروپوزال دستیار فلوشیپ
99/3/19 2 دفاع کارورزی
99/3/12 2 دفاع کارورزی
99/2/29 1 دفاع کارورزی- 1 دفاع دستیاری
99/2/15 1 دفاع کارورزی
99/2/1 1 دفاع کارورزی
98/12/19 5 دفاع کارورزی
98/12/5 1 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
98/11/21 1 دفاع کارورزی- تصویب 4 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال فلوشیپ
98/11/7 تصویب 2 پروپوزال اکسترنی- تصویب3 پروپوزال دستیاری
98/10/23 2 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
98/10/9 1 دفاع کارورزی- تصویب1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
98/9/26 2 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال اکسترنی
98/9/25 2 دفاع کارورزی- تصویب 4 پروپوزال اکسترنی- تصویب 2 پروپوزال دستیاری
98/9/11 تصویب 3 پروپوزال اکسترنی
98/8/27 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
98/8/13 1 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیار فلوشیپ
98/7/29 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی
98/7/22 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 2 پروپوزال دستیاری
98/7/15 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
98/7/1 3 دفاع کارورزی- تصویب1 پروپوزال اکسترنی
98/6/31 3 دفاع کارورزی
98/6/30 5 دفاع کارورزی
98/6/20 3 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
98/6/16 3 دفاع کارورزی
98/6/11 3 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال اکسترنی
98/6/4 2 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
98/5/28 1 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
98/5/7 3 دفاع کارورزی- 1 دفاع دستیارفوق تخصص- تصویب 4 پروپوزال اکسترنی
98/4/30 1 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی
98/4/24 3 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال اکسترنی
98/4/17 1 دفاع کارورزی- تصویب 4 پروپوزال اکسترنی
98/4/10 2 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
98/3/27 4 دفاع کارورزی- 1 دفاع دستیاری- تصویب 6 پروپوزال اکسترنی
98/3/13 3 دفاع کارورزی- 3 دفاع دستیاری- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
98/2/30 3 دفاع کارورزی- 4 دفاع دستیاری- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
98/2/23 2 دفاع کارورزی- 4 دفاع دستیاری- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب1 پروپوزال دستیاری
98/2/16 2 دفاع کارورزی- 1 دفاع دستیاری- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
98/1/26 5 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب2 پروپوزال دستیاری-  تصویب 2 پروپوزال دستیار فلوشیپ
97/12/20 2 دفاع کارورزی
97/12/13 3 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
97/11/29 2 دفاع دستیاری- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
97/11/8 2 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال اکسترنی
97/10/24 1 دفاع کارورزی- تصویب 4 پروپوزال اکسترنی
97/10/10 تصویب 4 پروپوزال اکسترنی- تصویب1 پروپوزال دستیار فوق تخصص
97/9/26 5 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی- تصویب1 پروپوزال دستیار فوق تخصص
97/9/12 4 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 عنوان پروپوزال دستیاری- تصویب 1 طرح تحقیقاتی
97/8/21 1 دفاع کارورزی- تصویب 4 پروپوزال اکسترنی- 1 دفا ع دستیار فوق تخصص
97/8/7 2 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
97/7/23 3 دفاع کارورزی
97/7/16  4  دفاع کاروزی- تصویب 1 عنوان پروپوزال دستیاری
97/7/9  4  دفاع کاروزی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
97/7/2 4 دفاع کارورزی
97/6/26  5  دفاع کاروزی- تصویب 1 عنوان پروپوزال دستیار فوق تخصص
97/6/19 4 دفاع کارورزی
97/6/5 4 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
97/5/22  2  دفاع کاروزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
97/5/8 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 عنوان پروپوزال دستیاری
97/4/25 2 دفاع کارورزی- تصویب 4 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
97/4/4 3 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
97/3/28  2  دفاع کاروزی- تصویب 3 پروپوزال اکسترنی
97/3/21 1 دفاع دستیاری- 4 دفاع کاروزی- تصویب2 پروپوزال اکسترنی
97/3/7 1 دفاع دستیاری- 4 دفاع کاروزی- تصویب 1پروپوزال اکسترنی
97/2/31 4 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال دستیاری- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
97/2/24 3 دفاع دستیاری- 4 دفاع کارورزی- تصویب 1 موضوع دستیاری فلوشیپ
97/2/19 3 دفاع کارورزی
97/2/17 1دفاع دستیاری- 4 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
97/2/10 1 دفاع دستیاری- 4 دفاع کارورزی- تصویب 1 موضوع پروپوزال دستیاری
97/1/27 3 دفاع کارورزی
96/12/21 1 دفاع دستیار فلوشیپ- 1دفاع دستیاری- 2 دفاع کارورزی- تصویب 1پروپوزال دستیاری
96/12/7 3دفاع دستیاری- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 موضوع پروپوزال دستیاری
96/11/23 1 دفاع دستیاری- 2 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال دستیاری
96/11/9 1دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
96/10/25 3 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال اکسترنی
96/10 فو/18 3 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی و 1پروپوزال فوق تخصص
96/9/27 1 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال اکسترنی و 1 پروپوزال دستیاری- 1دفاع دستیاری
96/9/22 3دفاع کارورزی
96/9/20 3 دفاع کارورزی
96/9/13 3 دفاع کارورزی
96/8/29 1دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1موضوع پروپوزال دستیار فوق تخصص
96/8/15 1 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال اکسترنی و 1پروپوزال دستیاری- تصویب 1موضوع پروپوزال دستیاری
96/8/1 2 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
96/7/24 3 دفاع کارورزی- تصویب 2  پروپوزال اکسترنی
96/7/17 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پرروپوزال اکسترنی- دفاع از 1طرح تحقیقاتی
96/6/27 1 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
96/6/6 4 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب1 پروپوزال دستیاری- تصویب 1پروپوزال فوق
96/5/30 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی
96/5/23 3 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال اکسترنی
96/5/9 5 دفاع کاروری- تصویب 8 پروپوزال کارورزی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
96/5/2 تصویب 4 پروپوزال کارورزی
96/4/26 3 دفاع کارورزی- تصویب 4 پروپوزال کارورزی- تصویب عنوان پروپوزال دستیاری
96/4/12 4 دفاع کارورزی- تصویب 4 پروپوزال کارورزی- تصویب عنوان پروپوزال فوق تخصص
96/3/29 5 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال کارورزی
96/3/22 4 دفاع کارورزی- تصویب 5 پرپوزال کارورزی
96/3/8 1 دفاع کارورزی
96/3/1 3 دفاع دستیاری- 3 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال کارورزی
96/2/25 تصویب 6 پروپوزال دستیاری- تصویب 1 پروپوزال فوق تخصص
96/2/18 3 دفاع دستیاری- 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال کارورزی- تصویب 1 عنوان دستیاری
96/2/4 تصویب 2 پروپوزال کارورزی- تصویب 1 عنوان دستیاری فوق تخصص
96/1/28 1 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال دستیاری- تصویب 1 پروپوزال کارورزی
95/12/16 4 دفاع کارورزی- تصویب 2 عنوان دستیاری
95/12/2 1 دفاع کارورزی- 2 دفاع دستیاری- تصویب 2 پروپوزال کارورزی
95/11/18 3 دفاع کارورزی- تصویب 7 پروپوزال
95/11/4 2 دفاع کارورزی- تصویب 4 پروپوزال
95/10/20 2 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال
95/10/13 تصویب 4 پروپوزال- تصویب 2 عنوان پروپوزال دستیاری
95/10/6 3 دفاع کارورزی- تصویب 6 پروپوزال
95/9/15 3 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال- تصویب 1 عنوان دستیاری- دفاع 1 طرح تحقیقاتی
95/9/1 1 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال- تصویب عنوان 1 طرح تحقیقاتی
95/8/17 3 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال
95/8/3 3 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال- تصویب 1 پروپوزال دستیار فلوشیپ
95/7/19 3 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال- تصویب 1 عنوان دستیاری
95/7/5 1 دفاع دستیارفلوشیپ- 1 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال
95/6/29 1 دفاع کارورزی- تصویب 1 عنوان دستیاری- تصویب 1 عنوان دستیار فلوشیپ
95/6/8 3 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال
95/5/25 2 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال
95/5/11 3 دفاع دستیاری- 2 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال
95/4/28 تصویب 5 پروپوزال- تصویب 1 عنوان دستیاری
95/4/21  تصویب 6 پروپوزال
95/4/14 1 دفاع کارورزی-  تصویب 5 پروپوزال
95/3/17 1 دفاع دستیاری-  تصویب 4 پروپوزال-  گزارش نهایی یک طرح تحقیقاتی
95/3/10 1 دفاع کارورزی-  تصویب 5 پروپوزال
95/2/27 2 دفاع دستیاری- 1 دفاع کارورزی-  تصویب 5 پروپوزال
95/2/20 2 دفاع دستیاری- تصویب 4 پروپوزال
95/2/6 2 دفاع دستیاری- تصویب 5 پروپوزال- 3 تصویب عنوان
95/1/23 1دفاع دستیاری-  تصویب 4 پروپوزال- 2 تصویب عنوان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir