شورای پژوهشی بیهوشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-8:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/2/31 4 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال دستیاری- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
97/2/24 3 دفاع دستیاری- 4 دفاع کارورزی- تصویب 1 موضوع دستیاری فلوشیپ
97/2/19 3 دفاع کارورزی
97/2/17 1دفاع دستیاری- 4 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
97/2/10 1 دفاع دستیاری- 4 دفاع کارورزی- تصویب 1 موضوع پروپوزال دستیاری
97/1/27 3 دفاع کارورزی
96/12/21 1 دفاع دستیار فلوشیپ- 1دفاع دستیاری- 2 دفاع کارورزی- تصویب 1پروپوزال دستیاری
96/12/7 3دفاع دستیاری- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1 موضوع پروپوزال دستیاری
96/11/23 1 دفاع دستیاری- 2 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال دستیاری
96/11/9 1دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
96/10/25 3 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال اکسترنی
96/10 فو/18 3 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی و 1پروپوزال فوق تخصص
96/9/27 1 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال اکسترنی و 1 پروپوزال دستیاری- 1دفاع دستیاری
96/9/22 3دفاع کارورزی
96/9/20 3 دفاع کارورزی
96/9/13 3 دفاع کارورزی
96/8/29 1دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب 1موضوع پروپوزال دستیار فوق تخصص
96/8/15 1 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال اکسترنی و 1پروپوزال دستیاری- تصویب 1موضوع پروپوزال دستیاری
96/8/1 2 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
96/7/24 3 دفاع کارورزی- تصویب 2  پروپوزال اکسترنی
96/7/17 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پرروپوزال اکسترنی- دفاع از 1طرح تحقیقاتی
96/6/27 1 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال اکسترنی
96/6/6 4 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی- تصویب1 پروپوزال دستیاری- تصویب 1پروپوزال فوق
96/5/30 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال اکسترنی
96/5/23 3 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال اکسترنی
96/5/9 5 دفاع کاروری- تصویب 8 پروپوزال کارورزی- تصویب 1 پروپوزال دستیاری
96/5/2 تصویب 4 پروپوزال کارورزی
96/4/26 3 دفاع کارورزی- تصویب 4 پروپوزال کارورزی- تصویب عنوان پروپوزال دستیاری
96/4/12 4 دفاع کارورزی- تصویب 4 پروپوزال کارورزی- تصویب عنوان پروپوزال فوق تخصص
96/3/29 5 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال کارورزی
96/3/22 4 دفاع کارورزی- تصویب 5 پرپوزال کارورزی
96/3/8 1 دفاع کارورزی
96/3/1 3 دفاع دستیاری- 3 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال کارورزی
96/2/25 تصویب 6 پروپوزال دستیاری- تصویب 1 پروپوزال فوق تخصص
96/2/18 3 دفاع دستیاری- 2 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال کارورزی- تصویب 1 عنوان دستیاری
96/2/4 تصویب 2 پروپوزال کارورزی- تصویب 1 عنوان دستیاری فوق تخصص
96/1/28 1 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال دستیاری- تصویب 1 پروپوزال کارورزی
95/12/16 4 دفاع کارورزی- تصویب 2 عنوان دستیاری
95/12/2 1 دفاع کارورزی- 2 دفاع دستیاری- تصویب 2 پروپوزال کارورزی
95/11/18 3 دفاع کارورزی- تصویب 7 پروپوزال
95/11/4 2 دفاع کارورزی- تصویب 4 پروپوزال
95/10/20 2 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال
95/10/13 تصویب 4 پروپوزال- تصویب 2 عنوان پروپوزال دستیاری
95/10/6 3 دفاع کارورزی- تصویب 6 پروپوزال
95/9/15 3 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال- تصویب 1 عنوان دستیاری- دفاع 1 طرح تحقیقاتی
95/9/1 1 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال- تصویب عنوان 1 طرح تحقیقاتی
95/8/17 3 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال
95/8/3 3 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال- تصویب 1 پروپوزال دستیار فلوشیپ
95/7/19 3 دفاع کارورزی- تصویب 2 پروپوزال- تصویب 1 عنوان دستیاری
95/7/5 1 دفاع دستیارفلوشیپ- 1 دفاع کارورزی- تصویب 1 پروپوزال
95/6/29 1 دفاع کارورزی- تصویب 1 عنوان دستیاری- تصویب 1 عنوان دستیار فلوشیپ
95/6/8 3 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال
95/5/25 2 دفاع کارورزی- تصویب 5 پروپوزال
95/5/11 3 دفاع دستیاری- 2 دفاع کارورزی- تصویب 3 پروپوزال
95/4/28 تصویب 5 پروپوزال- تصویب 1 عنوان دستیاری
95/4/21  تصویب 6 پروپوزال
95/4/14 1 دفاع کارورزی-  تصویب 5 پروپوزال
95/3/17 1 دفاع دستیاری-  تصویب 4 پروپوزال-  گزارش نهایی یک طرح تحقیقاتی
95/3/10 1 دفاع کارورزی-  تصویب 5 پروپوزال
95/2/27 2 دفاع دستیاری- 1 دفاع کارورزی-  تصویب 5 پروپوزال
95/2/20 2 دفاع دستیاری- تصویب 4 پروپوزال
95/2/6 2 دفاع دستیاری- تصویب 5 پروپوزال- 3 تصویب عنوان
95/1/23 1دفاع دستیاری-  تصویب 4 پروپوزال- 2 تصویب عنوان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir