شورای پژوهشی اورولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/13-21:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
18 5/5/99 جلسه دفاع از عتوان كاروزي آقاي محمد حاتم پور به راهنمايي دكتر كاظمي و دكتر مزدك
17 5/5/99 جلسه دفاع از پايان نامه دستياري آقاي دكتر علي شريعتي به راهنمايي دكتر فرهاد تدين
16 31/3/99 جلسه دفاع از پايان نامه كاروزي سجاد نوروزي به راهنمايي دكترفرهاد تدين
15 14/10/98 جلسه دفاع از عنوان پايان نامه كاروزي
14 11/8/98 جلسه دفاع از عنوان دو طرح از دكتر مزدك و دكتر عليزاده
13 23/6/98 جلسه دفاع از پايان نامه خانم مژده عسكري به راهنمايي دكتر يزداني
12 10/4/98 جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سيد علي علوي به راهنمايي دكتر محمد حسين ايزدپناهي
11 1/4/98 جلسه دفاع از پايان نامه خانم دنيا فرخي به راهنمايي دكتر يزداني وخانم  فرناز فولاد به راهنمايي دكتر ضرغام
10 1/11/97 جلسه دفاع از عنوان 5 نفر از كارورز
9 20/5/97 جلسه دفاع از عنوان كارورزي مائده اردستاني و مريم خدابخش
8 31/6/97 جلسه دفاع از پايان نامه كارورزي آقاي سبحان سبزي با حضور اساتيد گروه ارولوژي
7 17/6/97 جلسه دفاع از پايان نامه كارورزي آقاي امير سالارنوربخش  با حضور اساتيد گروه ارولوژي
6 27/5/97 جلسه تصويب عنوا  كارورزي آقاي سجاد نوروزي با حضور اساتيد گروه ارولوژي
5 27/2/97 تصويب عنوان پايان نامه هاي رزيدنتي
4 11/10/95

طرح تحقيقاتي / پايان نامه  آقا ي دكتر برزگر شريفيان

تحت عنوان : بررسي تاثير ترانس آلزاميك در كاهش ميزان خونريزي درعمل pcnl

به راهنمايي استاد گرامي دكتر نوري مهدوي  در شورا مطرح و مورد تصويب گروه قرار گرفت.

3 تاريخ 15/7/95

طرح تحقيقاتي / پايان نامه خانم دكتر حوريه آقا شريفيان

تحت عنوان : بررسي اثر بخشي و ايمني روش يورتروتومي داخلي در درمان زنان با انسداد اناتوميك خروجي مثانه

به راهنمايي استاد گرامي خانم دكتر مهتاب ضرغام در شورا مطرح و مورد تصويب گروه قرار گرفت.

2 تاريخ 7/5/95

طرح تحقيقاتي / پايان نامه خانم /آقاي دكتر سبحان سبزي          

تحت عنوان :  مقايسه تاثير تعبيه اينترنال كاتتر با اكسترنال كاتتر روي طول مدت بستري، ميزان ليك درن و عوارض بعد از عمل در بيماران با كانسر مثانه تحت عمل راديكال سيستكتومي اورتوتوپيك نئوبلادر مراجعه كننده به بيمارستان هاي الزهرا و خورشيد شهر اصفهان در سال هاي 97-95

به راهنمايي استاد گرامي آقاي  دكتر محمد حسين ايزد پناهي  در شورا مطرح ومورد تصويب گروه قرار گرفت

1 4/2/95

طرح تحقيقاتي / پايان نامه خانم /آقاي دكتر ايمان اميدي            

تحت عنوان :  مقايسه ميزان  موفقيت و عوارض ديفلاكس و ونتريس در درمان اندوسكوپيك ريفلاكس در كودكان سه ماه تا پانزده سال مراجعه كننده به بيمارستان الزهراء در فاصله اسفند 1388 تا اسفند 1394

به راهنمايي استاد گرامي آقاي  دكتر فرشيد عليزاده در شورا مطرح ومورد تصويب گروه قرار گرفت

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir