شورای پژوهشی اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-5:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/1/29  
96/11/3  
96/9/22  
96/7/17  
96/6/29  
96/5/4  
96/3/17  
96/2/13  
96/1/30  
96/1/16  
95/11/14  
95/10/22  
95/10/8  
95/10/1  
95/9/17  
95/9/4  
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir