شورای پژوهشی اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/08/27-10:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
29 99/8/7
28 99/6/17 (دو جلسه در یک روز)
27 99/5/6
26 99/04/00(به علت کرونا برگزار نشد)
25 99/03/00(به علت کرونا برگزار نشد)
24 99/02/00 (به علت کرونا برگزار نشد)
23 99/01/00 (به علت کرونا برگزار نشد)
22 98/12/00 (به علت کرونا برگزار نشد)
21 98/11/00 (به علت کرونا برگزار نشد)
20 98/10/17
19 98/7/13
18 98/5/17
17 98/5/2
16 97/1/29
15 96/11/3
14 96/9/22
13 96/7/17
12 96/6/29
11 96/5/4
10 96/3/17
9 96/2/13
8 96/1/30
7 96/1/16
6 95/11/14
5 95/10/22
4 95/10/8
3 95/10/1
2 95/9/17
1 95/9/4

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir