شورای پژوهشی -آموزشی ، غیره گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/23-10:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/2/23 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی 
95/11/23 جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی 
95/11/10 جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی 
95/11/5 جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی 
95/10/25 جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی 
95/10/6                          جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی                                 
95/9/22  جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی    
95/8/23  جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی        
95/8/18  جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی       
95/8/3  جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی      
95/7/27  جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی         
95/6/27  جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی       
95/5/30  جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی        
95/5/2  جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی      
95/2/15  جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی        
95/3/31  جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی           
95/1/17 جلسه شورای گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی      

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir