شورای پژوهشی -آموزشی ، غیره گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/29-7:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه                                           
20 99/6/19 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی 
19 98/10/30 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی 
18 98/11/5 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی  
17 96/2/23 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی  
16 95/11/23 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی 
15 95/11/10 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی 
14 95/11/5 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی 
13 95/10/25 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی 
12 95/10/6                          جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی                               
11 95/9/22  جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی    
10 95/8/23 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی        
9 95/8/18 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی    
8 95/8/3 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی     
7 95/7/27 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی         
6 95/6/27  جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی     
5 95/5/30 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی       
4 95/5/2 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی       
3 95/2/15  جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی      
2 95/3/31 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی        
1 95/1/17 جلسه شورای پژوهشی گروه رادیوانکولوژی      

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir