شورای عمومی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/07/01-7:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ موضوع صورتجلسه
94/3/9 شوراي گروه خرداد 93
 90/3/18  شوراي گروه خرداد 90
 90/2/10  شوراي گروه ارديبهشت 90
 89/12/14  شوراي گروه اسفند 89
3/7/95 شوراي گروه مهر 95
   
   
   

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir