شورای عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/01/15-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه نتیجه صورتجلسه
 21/1/91  صورتجلسه مورخ 21/1/91 گروه زنان و مامايي  meeting1.pdf
 28/1/91  شوراي گروه زنان ومامايي 28/1/91  meeting.pdf
23/3/91 شوراي گروه زنان و مامايي 23/3/91  
25/2/91 شوراي گروه زنان و مامايي25/2/91  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir