شورای عمومی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98/4/3 اطلاع رسانی دستورالعمل های دانشکده, بررسی درخواست ها و ... صورتجلسه شورا
97/11/15 موافقت با شروع درمانگاه نوبت صبح مسمومین- همکاری با گروه بهداشت محیط و ... صورتجلسه شورا
97/9/29 درخصوص برنامه های کلاسی و برگزاری امتحانات و ...- صورتجلسه شورا
97/7/28 ادامه ویزیت اساتید تا ساعت 14- نحوه پذیرش مستقیم ICU و ... صورتجلسه شورا
97/7/1 پیگیری عدم پرداخت حق مقیمی- بررسی قوانین ترفیع پایه و ... صورتجلسه شورا
97/3/10 صورتجلسه شورا- تکمیل برنامه دو ساله گروه- معرفی تیم مصاحبه کننده ...
97/2/16 صورتجلسه شورا
96/7/1 تعیین معاونین گروه و تصمیم گیری در مورد متخصص طرحی گروه و ....

96/4/17

پذیرش فارغ التحصیلان تعهداتی
96/3/11 جلسه در خصوص مشکلات بوجود امده در خصوص جذب سرکار خانم دکتر صمصام شریعت
95/11/18 -
95/7/5 -
95/3/31 -
95/2/13 -
93/1/23   در خصوص دستیاران گروههای آموزشی در گروه سم شناسی بالینی و پزشکان مقیمICU
 93/7/19 در خصوص برنامه های اساتید و موضوعات گروه
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir