شورای عمومی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/08-10:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 
 

ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع جلسه
24 99/5/6 بررسی مسائل گروه
23 99/4/23 بررسی مسائل گروه و تعیین و تبیین مشکلات و راه حلهای آموزش در بحران کرونا
22 99/3/19 بررسی مسائل گروه
21 99/2/15 بررسی مسائل گروه
20 99/2/1 تبیین و تعیین راهکارهای آموزش مجازی
19 98/11/21 انتخاب مدیر گروه
18 98/10/23 بررسی مسائل گروه
17 98/10/10 بررسی مسائل گروه
16 98/4/3 بررسی مسائل گروه
15 97/11/15 بررسی مسائل گروه
14 97/9/29 بررسی مسائل گروه
13 97/7/28 بررسی مسائل گروه
12 97/7/1 بررسی مسائل گروه
11 97/3/10 بررسی مسائل گروه
10 97/2/16 بررسی مسائل گروه
9 96/7/1 بررسی مسائل گروه
8 98/4/17 بررسی مسائل گروه
7 96/3/11 بررسی مسائل گروه
6 95/11/18 بررسی مسائل گروه
5 95/7/5 بررسی مسائل گروه
4 95/3/31 بررسی مسائل گروه
3 95/2/13 بررسی مسائل گروه
2 93/1/23 بررسی مسائل گروه
1  93/7/19 بررسی مسائل گروه

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir