شورای عمومی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/01-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
98/9/26
98/9/5
98/7/30
98/7/2
98/5/22
98/4/4
98/3/21
98/2/24
98/1/27
97/12/21
97/11/30
97/10/18
97/9/27
97/8/23
97/7/17
97/6/27
97/5/29
97/4/26
97/3/29
97/1/29
96/12/16
96/11/15
96/10/30
96/9/25
96/8/4
96/6/28
96/4/28
96/2/17
95/12/22
95/10/25
95/9/30
95/8/4
95/6/20
95/5/30
95/5/6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir