شورای عمومی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-10:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
97/9/27
97/8/23
97/7/17
97/6/27
97/5/29
97/4/26
97/3/29
97/1/29
96/12/16
96/11/15
96/10/30
96/9/25
96/8/4
96/6/28
96/4/28
96/2/17
95/12/22
95/10/25
95/9/30
95/8/4
95/6/20
95/5/30
95/5/6

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir