شورای عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-8:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
99/4/5 صورتجلسه اولين شوراي گروه با 4 بند
99/2/2 به علت شيوع كرونا جلسه برگزار نگرديد
98/11/12 صورتجلسه چهارم با 7 بند
98/9/13 صورتجلسه سوم سال با 5 بند
98/5/3 صورتجلسه دوم سال با 4 بند
98/2/16 صورتجلسه اول با 6 بند
97/10/22 درخواستها و برنامه ريزي مركز مطهري و مركز ليزر
97/8/19 درخواست دكتر پوستيان و راه اندازي مركز ليزر
97/5/20 رسيدگي به چند درخواست رزيدنتي و همچنين دكترسقراطي
23/2/96 بحث درمورد چگونگي فعاليتهاي پژوهشي گروه
96/1/19 بحث درمورد كنگره و باز آموزي و نقل وانتقال دستياران
2/11/95 بحث درمورد انتقال رزيدنتها و آنكال عيد
28/10/95 ساخت و راه اندازي مجتمع پوست اصفهان
4/10/95 بررسي نامه هاي رسيده به گروه
 17/3 تاريخ برگزاري شوراهاي گروه
 12/12 جلسه درمورد انكال عيد
   

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir