شورای عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/21-9:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
23/2/96 بحث درمورد چگونگي فعاليتهاي پژوهشي گروه
96/1/19 بحث درمورد كنگره و باز آموزي و نقل وانتقال دستياران
2/11/95 بحث درمورد انتقال رزيدنتها و آنكال عيد
28/10/95 ساخت و راه اندازي مجتمع پوست اصفهان
4/10/95 بررسي نامه هاي رسيده به گروه
 17/3 تاريخ برگزاري شوراهاي گروه
 12/12 جلسه درمورد انكال عيد
   

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir