شورای عمومی گروه ENT

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/27-9:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/12/10 اطلاع رساني نامه هاي وارده
96/11/26 اطلاع رساني نامه هاي وارده
96/10/28 اطلاع رساني نامه هاي وارده
96/9/30 اطلاع رساني نامه هاي وارده
96/8/25 اطلاع رساني نامه هاي وارده
96/7/27 اطلاع رساني نامه هاي وارده
96/6/2 اطلاع رساني نامه هاي وارده
96/5/12 اطلاع رساني نامه هاي وارده
96/4/22 اطلاع رساني نامه هاي وارده
96/3/25 اطلاع رساني نامه هاي وارده
96/2/28 اطلاع رساني نامه هاي وارده
96/1/14 اطلاع رساني نامه هاي وارده
95/11/14 اطلاع رساني نامه هاي وارده
95/10/23 اطلاع رساني نامه هاي وارده
95/8/27 اطلاع رساني نامه هاي وارده
95/7/29 اطلاع رساني نامه هاي وارده

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir