شورای عمومی گروه ENT

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-13:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
95/11/14 اطلاع رساني نامه هاي وارده
95/10/23 اطلاع رساني نامه هاي وارده
95/8/27 اطلاع رساني نامه هاي وارده
95/7/29 اطلاع رساني نامه هاي وارده
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir