شورای عمومی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/23-5:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  تاریخ برگزاری شورا
45 آموزشی در عمومی ادغام شده است.
44 98/11/26
43 98/11/19
42 98/9/2
41 98/8/25
40 98/7/20
39 98/6/23
38 98/5/26
37 98/4/29
36 97/11/30
35 97/11/6
34 97/10/1
33 97/8/26
32 97/6/31
31 97/5/15
30 97/4/30
29 97/3/12
28 97/2/29
27 97/2/3
26 97/2/1
25 96/12/12
24 96/11/28
23 96/11/21
22 96/10/30
21 96/10/16
20 96/10/9
19 96/9/25
18 96/9/18
17 96/9/11
16 96/9/4
15 96/8/20
14 96/8/13
13 96/8/6
12 96/7/29
11 96/7/22
10 96/5/7
9 96/4/31
8 96/4/27
4 96/3/27
6 96/3/16
5 96/2/30
4 96/1/26
3 95/11/13
2 95/11/9
1 95/10/11

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir