شورای عمومی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/05-6:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
  سال 99
3 99/4/5
3 بدلیل نداشتن دستور جلسه اضطراری ، جلسه برگزار نشد .
2 99/2/28
1 99/1/28
  سال 98
10 98/12/1
9 98/11/3
8 98/10/26
7 98/9/21
6 98/8/23
5 98/7/11
4 98/6/7
3 98/4/20
2 98/2/30
1 98/2/5
  سال 97
10 97/11/25
9 97/10/20
8 97/9/1
7 97/7/12
6 97/6/1
5 97/5/18
4 97/4/28
3 97/3/31
2 97/2/27
1 97/2/6
  سال 96
7 96/11/26
6 96/10/28
5 96/8/25
4 96/7/13
3 96/6/2
2 96/5/5
1 96/2/14
  سال 95
6 95/10/30
5 95/8/27
4 95/7/29
3 95/5/28
2 95/4/10
1 95/1/26

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir