شورای عمومی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/21-5:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
19 99/5/15 جلسه هماهنگی با مجریان کوهورت سالمندان
18 99/4/9 جلسه تودیع با خانم دکتر عاطف واعظی
17 99/3/17 شورای هماهنگی کوهورت سالمندان اصفهان
16 98/8/29 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
15 98/5/23 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
14 98/3/25 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
13 98/2/18 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
12 97/11/3 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
11 97/9/24 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
10 97/9/7 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
9 97/6/26 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
8 97/5/22 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
7 97/4/25 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
6 97/3/21 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
5 97/3/9 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
4 97/2/24 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
3 97/2/17 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
2 97/2/10 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
1 97/1/20 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir