شورای عمومی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/02/18-10:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/10/25 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
96/10/4 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
96/8/22 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
96/7/17 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواد
96/3/29 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
96/1/28 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/11/11 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/8/24 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/7/26 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/7/5 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/4/20 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/3/12 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/2/29 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/2/14 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/1/17 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir