شورای عمومی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/28-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/7/23 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
97/6/26 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
97/5/22 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
97/5/16 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
97/4/25 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
97/3/21 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
97/3/7 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
97/2/10 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
97/1/20 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
96/12/14 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
96/12/6 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
96/11/15 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
96/10/25 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
96/10/4 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
96/8/22 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
96/7/17 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواد
96/3/29 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
96/1/28 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/12/9 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/11/11 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/10/6 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/9/8 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/8/24 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/7/26 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/7/5 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/4/20 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/3/12 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/2/29 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/2/14 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده
95/1/17 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir