شورای عمومی گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/01/30-9:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/10/27 نامه های رسیده
96/10/13 نامه های رسیده
96/9/8 نامه های گروه با حضور دکتر امامی
96/9/5 درخواستهای رسیده
96/8/20 نامه های گروه
96/8/3 نامه های گروه
96/7/15 نامه های وارده و درخواستها
96/5/9 نامه های وارده و درخواستها
96/4/14 تجهیزات گروه
96/3/27 نامه ها و آزمون Ph.D
96/3/17 جذب هیات علمی
96/1/30 نامه ها و آزمون Ph.D
95/11/3 گرانت های آموزشی
95/12/7 درخواست دکتر محزونیه
95/11/3 نامه های وارده
95/10/29 کنگره آقای دکتر نصر اصفهانی
95/10/25 درخواست خانم آرزو میرزایی
95/8/26 نامه های وارده
95/7/28 نامه ها و برنامه عملیاتی
95/4/28 نامه ها و نتایج آزمون
94/12/12 درخواستها
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir