شورای عمومی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/20-12:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای عمومی گروه معارف

تاریخ برگزاری شورا

موضوع صورتجلسه

۹۶/۱/۳۰

بررسی ابعاد اجرای فراخوان هیئت علمی گروه

۹۵/۱۱/۲

بررسی طرح ارزیابی دانشجویی

۹۵/۱۰/۱۱

امور جاری گروه

۹۵/۱۰/۴

گزارش نشست اساتید گروه و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

۹۵/۸/۲۹

تعیین مسئول امور هیئت های علمی گروه و تعیین سقف کلاس های گروه

۹۶/۶/۱۴

تدوین برنامه عملیاتی گروه

۹۵/۵/۵

بررسی نامه جذب هیئت علمی گروه

۹۵/۴/۱۰

زمانبندی مصاحبه و ارزیابی داوطلبان هیئت علمی گروه

بررسی طرح آموزش مهارت های زندگی به دانشجویان جدید الورد

۹۵/۱/۲۲

تعیین دبیر برنامه های مجازی گروه

تبیین نامه های ارسال معاون پژوهشی دانشکده به گروه معارف

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir