شورای عمومی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/27-15:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

تاریخ برگزاری شورای عمومی

1 97/12/16

2

97/10/6

3

97/7/19

4

97/5/4

5

97/3/10

6

96/10/14

7

96/9/9

8

96/7/3

9

96/5/16

10

96/2/21

11

95/12/19

12

95/11/14

13

95/10/9

14

95/9/18

15

95/5/2

16

95/3/13

17

94/10/10

18

94/3/7

19

93/12/14

20

93/10/16

21

93/9/27

22

93/8/22

23

93/7/17

24

93/5/13

25

93/4/22 بند 3-1    بند 6-4

26

93/2/18

27

93/2/4

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir