شورای عمومی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/10-9:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

تاریخ برگزاری شورای عمومی

  98/12/8
1 98/10/12
2 98/3/9
3 97/12/16

4

97/10/6

5

97/7/19

6

97/5/4

7

97/3/10

8

96/10/14

9

96/9/9

10

96/7/3

10

96/5/16

11

96/2/21

12

95/12/19

13

95/11/14

14

95/10/9

15

95/9/18

16

95/5/2

17

95/3/13

18

94/10/10

19

94/3/7

20

93/12/14

21

93/10/16

22

93/9/27

23

93/8/22

24

93/7/17

25

93/5/13

26

93/4/22 بند 3-1    بند 6-4

27

93/2/18

28

93/2/4

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir