شورای عمومی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-8:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

تاریخ برگزاری شورای عمومی

30 98/12/8
29 98/10/12
28 98/3/9
27 97/12/16

26

97/10/6

25

97/7/19

24

97/5/4

23

97/3/10

22

96/10/14

21

96/9/9

20

96/7/3

19

96/5/16

18

96/2/21

17

95/12/19

16

95/11/14

15

95/10/9

14

95/9/18

13

95/5/2

12

95/3/13

11

94/10/10

10

94/3/7

9

93/12/14

8

93/10/16

7

93/9/27

6

93/8/22

5

93/7/17

4

93/5/13

3

93/4/22 بند 3-1    بند 6-4

2

93/2/18

1

93/2/4

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir