شورای عمومی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/22-5:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای عمومی در قالب شورای اموزشی در گروه برگزار می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir