شورای عمومی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-17:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای عمومی در این گروه برگزار نمی شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir