شورای عمومی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/02/21-13:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/12/15 شورای گروه انتخاب مدیر گروه
96/11/30 بررسی مقایسه ای بروز پروتئین مهار کننده  و سالم کولورکتال توسط روش ایمونوهیستوشیمی
96/11/23 دفاع از پایان نامه شعله قائد امینی  و مریم اشکبوسی
96/10/11 برنامه درسی
96/09/25 شورای گروه
96/07/03 شورای گروه
96/06/31 دفاع از پروپزال
96/06/31 دفاع از پروپزال
96/06/13 دفاع از پروپزال
95/5/31 بررسی نامه ها 
95/5/25 دفاع از پروپزال
95/5/31 دفاع از پروپزال
95/8/3 معارفه دانشجویان جدیدالورود
95/8/17 دفاع از پروپزال
95/8/24 بررسی نامه ها
95/9/15 دفاع از پروپزال
95/9/22 بررسی نامه ها
95/10/13 دفاع از پروپزال
95/11/4 بررسی نامه ها
95/11/25 شورای گروه
95/12/02 شورای گروه
95/12/09 شورای گروه
95/12/16 شورای گروه
95/12/23 شورای گروه
96/01/21 شورای گروه
96/01/28 دفاع از پایان نامه
96/02/04 شورای گروه
96/02/11 دفاع از پایان نامه
96/02/18 شورای گروه
96/02/25 دفاع از پایان نامه
96/03/01 شورای گروه
96/03/08 دفاع از پایان نامه
96/03/13 شورای گروه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir