شورای عمومی گروه طب سنتی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-12:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا تاریخ برگزاری شورا
95/9/22 برنامه ریزی برای برگزاری کنفرانس های ادواری
95/8/11 هماهنگی جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی دانشگاه
95/7/14 برنامه ریزی برای برگزاری کنفرانس های ادواری
95/5/26 هماهنگی جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی دانشگاه
95/4/28 تدوین برنامه راهبردی گروه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir