شورای عمومی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/11/26-11:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/11/16 بررسی اهداف برنامه عملیاتی دانشگاه
97/10/18 نحوه برگزاری جلسات دوره های آموزش طب ایرانی در اسفند ماه 97
97/7/24  برگزاری بهینه کنگره بین المللی طب ایرانی - مکمل در سال  98
97/4/2 مشکلات مورد بررسی در برگزاری جلسات دوره های آموزش طب ایرانی
97/2/11 ساماندهی پزشکان شاغل در حوزه طب ایرانی
97/2/2 نحوه برگزاری کنگره بین المللی طب ایرانی - مکمل در سال 98
97/1/28 مشکلات مورد بررسی در برگزاری جلسات دوره های آموزش طب ایرانی
97/1/21 بررسی مشکلات موجود در درمانگاه طب ایرانی مرکز آموزشی تخصصی امین و نحوه بهبود آن
96/12/26 نحوه برگزاری دوره های آموزش طب ایرانی در سال 97
96/11/10 نحوه برگزاری ششمین همایش سه روزه طلای سبز و هماهنگی های لازم آن
96/10/17 اولین کارگروه طب ایرانی
96/8/24 چگونگی بهبود درمانگاه طب ایرانی مرکز آموزشی تخصصی امین
95/9/22 برنامه ریزی برای برگزاری کنفرانس های ادواری
95/8/11 هماهنگی جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی دانشگاه
95/7/14 برنامه ریزی برای برگزاری کنفرانس های ادواری
95/5/26 هماهنگی جهت نیل به اهداف برنامه عملیاتی دانشگاه
95/4/28 تدوین برنامه راهبردی گروه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir