شورای عمومی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
36 14 آذر 98 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
35 2 آبان 98  برنامه ریزی ویزیت روزانه و مهر پرونده ها، بازدید از بخش روانپزشکی عصبی و ... صورتجلسه
34 4  مهر 98 بررسی وضعیت تحصیلی گروه در سال قبل- تصویب تعطیلی برنامه های گروه در فارابی و ... صورتجلسه
33 3 مرداد 98 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه و .... صورتجلسه
32 2 تیر 98 بررسی درخواستهای انتقال به گروه، اطلاع رسانی همایش سایکوانکولوژی، تذکرات مدیر و ...  صورتجلسه
31 9 خرداد 98 تذکرات مدیر گروه، پیگیری نقشه راه در مورد وضعیت بخش ها و اورژانس های روانپزشکی و. ... صورتجلسه
30 22 فروردین 98 گزارش کار واحدهای مختلف روانپزشکی ، بررسی درخواست ها، PMP و .... صورتجلسه
29 21 اسفند 97 تشکیل شورا پس از جلسه اعضای گروه با ریاست محترم دانشگاه در خصوص بیمارستان فارابی - صورتجلسه
28 16 اسفند 97 گزارش افتتاح یخش روانپزشکی سالمندان مدرس- گزارش روانپزشکی اجتماعی- اعزام بیماران زن به مرکز فارابی و ... صورتجلسه
27 14 بهمن 97 قدردانی از همکاران روانپزشکی قانونی، درمانگاه نوروسایکیاتری و سالمندان- بررسی مسائل مختلف گروه و ... صورتجلسه
26 22 آذر 97 تذکرات مدیر گروه- بررسی مشکلات اورژانس روانپزشکی فارابی و ...  صورتجلسه
25 10 آبان 97 اعلام استقلال گروه روانشناسی سلامت، نظارت بر پرونده ها و ... صورتجلسه
24 17 مهر 97 برنامه ریزی برای بازدید وازرتخانه از گروه- اعلام انتصابات جدید و ... صورتجلسه
23 25 مرداد 97 تذکرات مدیر گروه درخصوص آنکال و کشیک- تقدیر از خانم مستوفی و ....- صورتجلسه
22 7 تیر ماه 97 تکمیل فرم خوداظهاری تابستان- بررسی درخواست ماموریت خارج از کشور اعضا و .... - صورتجلسه
21 24 خرداد 97 تصمیم گیری در خصوص انتقال بخش زنان به بیمارستان فارابی- صورتجلسه
20 20 اردی بهشت97 برنامه های آموزشی گروه در ماه رمضان- ارائه گزارش مسئولین واحد ها- صورتجلسه
19 23 فروردین 97 موفقیت ها و ضعف های گروه در سال 96 و اهداف پیش رو- صورتجلسه
18 ***** ******
17 19 بهمن 96

انتخاب مدیر گروه

16 26 دی ماه 96 صورتجلسه
15 23 آذرماه 96 صورتجلسه
14 6 مهرماه 96 صورتجلسه
13 2 شهریور 96 صورتجلسه
12 18 خرداد 96 صورتجلسه
11 21 اردیبهشت 96 صورتجلسه
10 17فروردین 96 صورتجلسه
9 14 بهمن ماه 95 صورتجلسه
8 16 دی ماه 95 صورتجلسه
7 18 آذر ماه 95 صورتجلسه
6 20 آبان ماه 95 صورتجلسه
5 8 مهر ماه 95 صورتجلسه
4 14شهریور95 -
3 20 خرداد 95 -
2 23 اردیبهشت95 -
1 19 فروردین 95 -

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir