شورای عمومی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/27-9:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
22 فروردین 98 گزارش کار واحدهای مختلف روانپزشکی ، بررسی درخواست ها، PMP و .... صورتجلسه
21 اسفند 97 تشکیل شورا پس از جلسه اعضای گروه با ریاست محترم دانشگاه در خصوص بیمارستان فارابی - صورتجلسه
16 اسفند 97 گزارش افتتاح یخش روانپزشکی سالمندان مدرس- گزارش روانپزشکی اجتماعی- اعزام بیماران زن به مرکز فارابی و ... صورتجلسه
14 بهمن 97 قدردانی از همکاران روانپزشکی قانونی، درمانگاه نوروسایکیاتری و سالمندان- بررسی مسائل مختلف گروه و ... صورتجلسه
22 آذر 97 تذکرات مدیر گروه- بررسی مشکلات اورژانس روانپزشکی فارابی و ...  صورتجلسه
10 آبان 97 اعلام استقلال گروه روانشناسی سلامت، نظارت بر پرونده ها و ... صورتجلسه
17 مهر 97 برنامه ریزی برای بازدید وازرتخانه از گروه- اعلام انتصابات جدید و ... صورتجلسه
25 مرداد 97 تذکرات مدیر گروه درخصوص آنکال و کشیک- تقدیر از خانم مستوفی و ....- صورتجلسه
7 تیر ماه 97 تکمیل فرم خوداظهاری تابستان- بررسی درخواست ماموریت خارج از کشور اعضا و .... - صورتجلسه
24 خرداد 97 تصمیم گیری در خصوص انتقال بخش زنان به بیمارستان فارابی- صورتجلسه
20 اردی بهشت97 برنامه های آموزشی گروه در ماه رمضان- ارائه گزارش مسئولین واحد ها- صورتجلسه
23 فروردین 97 موفقیت ها و ضعف های گروه در سال 96 و اهداف پیش رو- صورتجلسه
***** ******
19 بهمن 96

انتخاب مدیر گروه

26 دی ماه 96 صورتجلسه
23 آذرماه 96 صورتجلسه
6 مهرماه 96 صورتجلسه
2 شهریور 96 صورتجلسه
18 خرداد 96 صورتجلسه
21 اردیبهشت 96 صورتجلسه
17فروردین 96 صورتجلسه
14 بهمن ماه 95 صورتجلسه
16 دی ماه 95 صورتجلسه
18 آذر ماه 95 صورتجلسه
20 آبان ماه 95 صورتجلسه
8 مهر ماه 95 صورتجلسه
14شهریور95 -
20 خرداد 95 -
23 اردیبهشت95 -
19 فروردین 95 -

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir