شورای عمومی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/04-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
19 بهمن 96

انتخاب مدیر گروه

26 دی ماه 96 صورتجلسه
23 آذرماه 96 صورتجلسه
6 مهرماه 96 صورتجلسه
2 شهریور 96 صورتجلسه
18 خرداد 96 صورتجلسه
21 اردیبهشت 96 صورتجلسه
17فروردین 96 صورتجلسه
14 بهمن ماه 95 صورتجلسه
16 دی ماه 95 صورتجلسه
18 آذر ماه 95 صورتجلسه
20 آبان ماه 95 صورتجلسه
8 مهر ماه 95 صورتجلسه
14شهریور95 -
20 خرداد 95 -
23 اردیبهشت95 -
19 فروردین 95 -
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir