شورای عمومی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/29-9:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
46 2 بهمن 99 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
45 4 دی ماه 99 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
44 15 آبان 99 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
43 15 مهر 99 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
42 16 شهریور 99 برنامه ریزی جهت بازگشایی بخش های روانپزشکی خورشید
41 26 تیر 99 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
40 25 خرداد 99 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
39 11 اردیبهشت 99 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
38 8 اسفند 98 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
37 20 بهمن 98 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
36 3 بهمن 98 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
35 14 آذر 98 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
34 2 آبان 98 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
33 4  مهر 98 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
32 3 مرداد 98 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
31 2 تیر 98 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
30 9 خرداد 98 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
29 22 فروردین 98 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
28 21 اسفند 97 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
27 16 اسفند 97 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
26 14 بهمن 97 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
25 22 آذر 97 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
24 10 آبان 97 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
23 17 مهر 97 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
22 25 مرداد 97 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
21 7 تیر ماه 97 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
20 24 خرداد 97 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
19 20 اردی بهشت97 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
18 23 فروردین 97 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
*** ***** ******
17 19 بهمن 96

انتخاب مدیر گروه

16 26 دی ماه 96 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
15 23 آذرماه 96 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
14 6 مهرماه 96 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
13 2 شهریور 96 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
12 18 خرداد 96 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
11 21 اردیبهشت 96 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
10 17فروردین 96 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
9 14 بهمن ماه 95 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
8 16 دی ماه 95 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
7 18 آذر ماه 95 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
6 20 آبان ماه 95 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
5 8 مهر ماه 95 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
4 14شهریور95 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
3 20 خرداد 95 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
2 23 اردیبهشت95 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه
1 19 فروردین 95 بررسی درخواست ها و تصمیم گیری در مورد مسائل گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir