شورای عمومی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/16-12:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
23 فروردین 97 صورتجلسه
***** ******
19 بهمن 96

انتخاب مدیر گروه

26 دی ماه 96 صورتجلسه
23 آذرماه 96 صورتجلسه
6 مهرماه 96 صورتجلسه
2 شهریور 96 صورتجلسه
18 خرداد 96 صورتجلسه
21 اردیبهشت 96 صورتجلسه
17فروردین 96 صورتجلسه
14 بهمن ماه 95 صورتجلسه
16 دی ماه 95 صورتجلسه
18 آذر ماه 95 صورتجلسه
20 آبان ماه 95 صورتجلسه
8 مهر ماه 95 صورتجلسه
14شهریور95 -
20 خرداد 95 -
23 اردیبهشت95 -
19 فروردین 95 -
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir