شورای عمومی گروه رادیوتراپی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-8:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/1/21  جلسه شورای عمومی گروه رادیوترانکولوژی
96/11/28  جلسه شورای عمومی گروه رادیوترانکولوژی
96/10/11  جلسه شورای عمومی گروه رادیوترانکولوژی
96/7/26 جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
96/6/26   جلسه شورای عمومی گروه رادیوترانکولوژی
96/6/21  جلسه شورای عمومی گروه رادیوترانکولوژی
96/2/23          جلسه شورای عمومی گروه رادیوترانکولوژی      
96/2/2     جلسه شورای عمومی گروه رادیوترانکولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir