شورای عمومی گروه رادیوتراپی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/07/10-10:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/6/21  جلسه شورای عمومی گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی
96/2/23                جلسه شورای عمومی گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی       
96/2/2               جلسه شورای عمومی گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir