شورای عمومی گروه رادیوتراپی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-9:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  تاریخ برگزاری شورا  موضوع صورتجلسه                     
21 99/2/10 جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
20 98/12/5 جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
19 98/11/15  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
18 98/10/29  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
17 98/10/9  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
16 98/8/14  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
15 98/7/16  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
14 98/4/15  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
13 98/2/30  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
12 98/1/25  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
11 97/10/29  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
10 97/10/3  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
9 97/9/17  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
8 97/1/21  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
7 96/11/28  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
6 96/10/11  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
5 96/7/26 جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
4 96/6/26   جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
3 96/6/21  جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی
2 96/2/23          جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی      
1 96/2/2     جلسه شورای عمومی گروه رادیوانکولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir