شورای عمومی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/28-9:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 99/11/27 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 99/11/6 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 99/10/13 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 99/9/22 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 99/7/14 نامه هاي وارده
جلسه شوراي بخش جراحي پلاستیک مورخ 99/7/9 شورای بخش جرحی پلاستیک
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 99/4/23 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 99/3/26 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 99/2/22 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 98/11/16 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 98/9/18 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 98/8/13 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ98/7/8 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ98/5/14 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ98/4/17 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ98/2/23 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ98/1/19 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ97/11/29 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/10/10 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/8/14 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/7/11 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/6/24 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/5/1 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/4/4 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/2/24 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/1/27 نامه هاي وارده
 جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 96/12/21 نامه هاي وارده
 جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 96/10/25 نامه هاي وارده
 جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 96/9/20 نامه هاي وارده
 جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 96/8/29 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 96/2/4 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 95/12/1 نامه هاي وارده
 جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 95/11/4 نامه هاي وارده
 جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 95/10/6 نامه هاي وارده
 جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 95/9/22 نامه هاي وارده
 جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 95/8/9 نامه هاي وارده

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir