شورای عمومی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/30-10:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/8/14 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/7/11 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/6/24 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/5/1 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/4/4 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/2/24 نامه هاي وارده
جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 97/1/27 نامه هاي وارده
صورت جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 96/12/21 نامه هاي وارده
صورت جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 96/10/25 نامه هاي وارده
صورت جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 96/9/20 نامه هاي وارده
صورت جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 96/8/29 نامه هاي وارده
صورت جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 96/2/4 نامه هاي وارده
صورت جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 95/12/1 نامه هاي وارده
صورت جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 95/11/4 نامه هاي وارده
صورت جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 95/10/6 نامه هاي وارده
صورت جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 95/9/22 نامه هاي وارده
صورت جلسه شوراي گروه جراحي مورخ 95/8/9 نامه هاي وارده

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir