شورای عمومی گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
97/1/29
96/11/25
96/7/26
96/6/1
96/4/13
96/3/3
96/2/21
96/1/23
95/11/20
95/10/1
95/7/28
95/5/20
95/2/29

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir