شورای عمومی گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-20:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
97/11/3
97/5/24
97/3/30
97/1/29
96/11/25
96/7/26
96/6/1
96/4/13
96/3/3
96/2/21
96/1/23
95/11/20
95/10/1
95/7/28
95/5/20
95/2/29

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir