شورای عمومی گروه بیماریهای کودکان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/24-5:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98/11/8 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
98/8/14 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
98/2/10 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
97/11/2 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
97/8/22 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
97/2/4 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
96/11/17 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
96/9/28 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
96/7/4 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
96/2/12 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
95/11/5 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
95/9/2 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
95/7/13 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
95/3/4 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه
95/2/7 اطلاع رساني و هم انديشي در خصوص مسائل و برنامه هاي گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir