شورای عمومی گروه بیماریهای چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-9:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
95/10/30 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/8/27 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/7/29 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/5/28 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/4/10 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/126 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir