شورای عمومی گروه بیماریهای چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/28-14:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/7/12  معارفه دستیاران فلوشیپ و دستیاران چشم پزشکی برگزار و سپس جناب آقای دکتر رزمجو توصیه های لازم را ارائه نمودند . در ادامه مسایل مربوط به گروه مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد .
97/4/28 بحث و تبادل نظر پیرامون مسائلی چون شیوه نامه طراحی سیستم ها و روش ها، نحوه ممهور نمودن نسخ بیمارستان و پیگیری انجام معاینات وسوابق بیماران آموزشی توسط دستیاران ، ارائه گزارش آزمون ارتقای سالیانه دستیاران ، موافقت با حضور اعضای محترم هیئت علمی در کنگره های چشم پزشکی و دوره های آموزشی خارج از کشورو.....
97/3/31 بحث و تبادل نظر در خصوص ارتقا و آزمون های دستیاری و امورمربوط به اعضای هیئت علمی گروه
97/2/6 هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/11/26 هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/10/28 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/8/25 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/7/13 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/6/2 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/5/5 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/2/14 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/10/30 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/8/27 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/7/29 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/5/28 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/4/10 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/1/26 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir