شورای عمومی گروه بیماریهای چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-8:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
28/10/96 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
25/8/96 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
13/7/96 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
2/6/96 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
5/5/96 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
14/2/96 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/10/30 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/8/27 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/7/29 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/5/28 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/4/10 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/126 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir