شورای عمومی گروه بیماریهای چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-8:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/3/31 بحث و تبادل نظر در خصوص ارتقا و آزمون های دستیاری و امورمربوط به اعضای هیئت علمی گروه
97/2/6 هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/11/26 هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/10/28 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/8/25 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/7/13 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/6/2 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/5/5 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
96/2/14 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/10/30 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/8/27 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/7/29 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/5/28 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/4/10 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
95/1/26 اطلاع رسانی و هم اندیشی در خصوص مسائل و برنامه های گروه
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir