شورای عمومی گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-9:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورای عمومی گروه  موضوع صورتجلسه
97/11/27 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه- اطلاع رسانی نامه های وارده- برنامه ی انکال اساتید درتعطیلات نوروز
97/9/26 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه- اطلاع رسانی نامه های وارده
  شورای عمومی گروه در ابان ماه تشکیل نمی گردد.
97/7/7 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه- اطلاع رسانی نامه های وارده
  شورای عمومی گروه در مرداد ماه و شهریورماه تشکیل نمی گردد.
97/4/2 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه- اطلاع رسانی نامه های وارده
  شورای عمومی در خردادماه تشکیل نمیشود.
97/2/8 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه- اطلاع رسانی نامه های وارده
  شورای عمومی گروه در اسفندماه و فروردین ماه برگزار نمی گردد.
96/11/14  انتخابات مدیر گروه با حضور جناب اقای دکتر رحیمی برگزار گردید- اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه- اطلاع رسانی نامه های وارده
96/10/9 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
96/9/4 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
96/7/15 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
96/4/31 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
96/3/20 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
96/2/16 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
95/12/14 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
95/11/2 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
95/10/18 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
95/9/6 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
95/8/15 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
95/7/17 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
95/6/6 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
95/5/2 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
95/4/5 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
95/3/1 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
95/2/4 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده
95/1/21 اطلاع رسانی و هم اندیشی برنامه های گروه-اطلاع رسانی نامه های وارده

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir