شورای عمومی گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد جمعه,1399/06/21-6:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورای عمومی گروه
42 شورای عمومی گروه در شهریورماه 99 تشکیل نمی شود.
41 99/5/5
40 99/4/7
39 99/3/20
38 99/2/27
37 99/1/23
36 شورای عمومی گروه در اسفند ماه 98 تشکیل نمی شود.
35 98/11/19
34 98/10/30
33 98/9/2
32 98/7/6
31 شورای عمومی گروه در مردادماه و شهریورماه 98 تشکیل نمی شود.
30 98/4/1
29 98/2/16
28 97/11/27
27 97/9/26
26 شورای عمومی گروه در ابان ماه تشکیل نمی گردد.
25 97/7/7
24 شورای عمومی گروه در مرداد ماه و شهریورماه تشکیل نمی گردد.
23 97/4/2
22 شورای عمومی در خردادماه تشکیل نمیشود.
21 97/2/8
20 شورای عمومی گروه در اسفندماه و فروردین ماه برگزار نمی گردد.
19 96/11/14
18 96/10/9
17 96/9/4
16 96/7/15
15 96/4/31
14 96/3/20
13 96/2/16
12 95/12/14
11 95/11/2
10 95/10/18
9 95/9/6
8 95/8/15
7 95/7/17
6 95/6/6
5 95/5/2
4 95/4/5
3 95/3/1
2 95/2/4
1 95/1/21

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir