شورای عمومی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/08/07-6:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
  99/4/9 صورت جلسه
  99/3/11 صورت جلسه
     
1 98/12/6

صورت جلسه

صفحه دوم

2 98/11/1

صورت جلسه

صفحه دوم

3 98/9/20

صورت جلسه

صفحه دوم

4 98/9/5 صورت جلسه
5 98/8/13

صورت جلسه

صفحه دوم

6 98/6/31 صورتجلسه
7 98/3/7 صورتجلسه
8 98/2/25 صورتجلسه
     
1 97/11/15 صورتجلسه
2 97/7/9

صورتجلسه

صفحه دوم

3 97/6/14

 صورتجلسه

صفحه دوم

4 97/4/17 صورتجلسه
5 97/4/2 صورتجلسه 
6 97/3/19 صورتجلسه 
7 97/3/12 صورتجلسه 
8 97/1/29 صورتجلسه
9 97/1/22 صورتجلسه
     
1 96/11/25 صورتجلسه
2 96/10/26 صورتجلسه
3 96/10/18 صورتجلسه
4 96/10/10 صورتجلسه
5 96/10/3 صورتجلسه
6 96/9/12 صورتجلسه
7 96/6/5 صورتجلسه
8 96/5/22 صورتجلسه
9 96/5/9 صورتجلسه
10 96/4/31 صورتجلسه
11 96/3/10 صورتجلسه
12 96/2/19 صورتجلسه
13 96/1/27 صورتجلسه
     
1 95/11/11 صورتجلسه
2 95/11/2 صورتجلسه
3 95/10/25 صورتجلسه
4 95/9/21

صورتجلسه

صفحه دو

5 95/8/15 صورتجلسه
6 95/8/11

صورتجلسه

صفحه دو

7 95/2/19 صورتجلسه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir