شورای عمومی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-5:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
  99/4/9 صورت جلسه
1 99/3/11 صورت جلسه
2 98/12/6

صورت جلسه

صفحه دوم

3 98/11/1

صورت جلسه

صفحه دوم

4 98/9/20

صورت جلسه

صفحه دوم

5 98/9/5 صورت جلسه
6 98/8/13

صورت جلسه

صفحه دوم

7 98/6/31 صورتجلسه
8 98/3/7 صورتجلسه
9 98/2/25 صورتجلسه
10 97/11/15 صورتجلسه
11 97/7/9

صورتجلسه

صفحه دوم

12 97/6/14

 صورتجلسه

صفحه دوم

13 97/4/17 صورتجلسه
14 97/4/2 صورتجلسه 
15 97/3/19 صورتجلسه 
16 97/3/12 صورتجلسه 
17 97/1/29 صورتجلسه
18 97/1/22 صورتجلسه
19 96/11/25 صورتجلسه
20 96/10/26 صورتجلسه
21 96/10/18 صورتجلسه
22 96/10/10 صورتجلسه
23 96/10/3 صورتجلسه
24 96/9/12 صورتجلسه
25 96/6/5 صورتجلسه
26 96/5/22 صورتجلسه
27 96/5/9 صورتجلسه
28 96/4/31 صورتجلسه
29 96/3/10 صورتجلسه
30 96/2/19 صورتجلسه
31 96/1/27 صورتجلسه
32 95/11/11 صورتجلسه
33 95/11/2 صورتجلسه
34 95/10/25 صورتجلسه
35 95/9/21

صورتجلسه

صفحه دو

36 95/8/15 صورتجلسه
37 95/8/11

صورتجلسه

صفحه دو

38 95/2/19 صورتجلسه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir