شورای عمومی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/06-11:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
   
97/4/2 صورتجلسه 
97/3/19 صورتجلسه 
97/3/12 صورتجلسه 
97/1/29 صورتجلسه
97/1/22 صورتجلسه
96/11/25 صورتجلسه
96/10/26 صورتجلسه
96/10/18 صورتجلسه
96/10/10 صورتجلسه
96/10/3 صورتجلسه
96/9/12 صورتجلسه
96/6/5 صورتجلسه
96/5/22 صورتجلسه
96/5/9 صورتجلسه
96/4/31 صورتجلسه
96/3/10 صورتجلسه
96/2/19 صورتجلسه
96/1/27 صورتجلسه
95/11/11 صورتجلسه
95/11/2 صورتجلسه
95/10/25 صورتجلسه
95/9/21

صورتجلسه

صفحه دو

95/8/15 صورتجلسه
95/8/11

صورتجلسه

صفحه دو

95/2/19 صورتجلسه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir