شورای عمومی گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/13-21:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
شوراهاي عمومي و شوراي آموزشي اين گروه باهم يكي شده است .
3 10/3/97 جلسه شوراي گروه در مورد دكتر جاويد
2 22/2/97 جلسه شوراي گروه برنامه دوسالانه - ارتقا همزمان  دستياران - مستند سازي
1 4/5/97 جلسه شوراي گروه 1- تدوين متمم نقشه راه درمان 1404 2- برنامه اتاق عمل و درمانگاهها و 3- برنامه خود اظهاري و حضور وغياب كه متن كامل اين شوراي براي آقاي دكتر امامي رياست محترم دانشكده ارسال گرديد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir