شورای عمومی گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-14:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
22/2/97 جلسه شوراي گروه برنامه دوسالانه - ارتقا همزمان  دستياران - مستند سازي
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir