شورای عمومی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-4:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
   
جلسات  عمومی گروه در قالب شورای پژوهشی و آموزشی برگزار می شود   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir