شورای عمومی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-6:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
98/4/5
98/3/2
98/2/26
98/1/27
97/12/23
97/11/25
97/11/11
97/8/7
97/7/5
97/2/27
96/11/18
96/10/13
96/7/19
96/5/30
96/3/1
95/12/4
95/11/13
95/8/3
95/1/19

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir