شورای عمومی جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/03-6:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
  شورای عمومی در قالب شورای آموزشی برگزار می گردد. و نامه های وارده در شورای آموزشی مطرح می گردد.
97/12/4 اطلاع رسانی نامه های وارده در گروه
97/10/13 اطلاع رسانی نامه های وارده در گروه
97/9/8 اطلاع رسانی نامه های وارده در گروه
97/8/3 اطلاع رسانی نامه های وارده در گروه
97/4/7 اطلاع رسانی نامه های وارده در گروه
97/2/6 اطلاع رسانی نامه های وارده در گروه
96/11/12 اطلاع رسانی نامه های وارده در گروه
96/2/14

در خصوص برنامه عملیاتی گروه و درصد پیشرفت آن. اطلاع رسانی نامه های وارده

95/11/14 اطلاع رسانی نامه های وارده در گروه
95/10/9 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/9/11 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/8/13 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/7/22 اطلاع رسانی نامه های وارده

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir