شورای عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/14-9:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
صورتجلسه شورای عمومی
دی 1396
آذر 1396
آبان 1396
آبان 1396
مهر 1396
شهریور 1396
امرداد 1396
تیر 1396
خرداد 1396
فروردین 1396
اسفند 1395
دی 1395
آذر 1395
شهریور 1395
تیر 1395

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir