شورای عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-11:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ شورای عمومی
20 اسفند97
28 بهمن 97
23  دی 97
26 آذر 97
27 آبان 97
2 مهر 97
25 تير 97
28 خرداد 97
26 اردیبهشت 97
29 فروردین 1397
اسفند 1396
بهمن 1396
دی 1396
آذر 1396
آبان 1396
آبان 1396
مهر 1396
شهریور 1396
امرداد 1396
تیر 1396
خرداد 1396
فروردین 1396
اسفند 1395
دی 1395
آذر 1395
شهریور 1395
تیر 1395

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir