شورای عمومی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/05/16-4:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ شورای عمومی
99/5/15
99/2/1
98/11/14
98/10/16
98/8/19
98/7/8
98/5/7
98/4/3
98/2/30
98/1/26
97/12/20
97/11/28
97/10/23
97/9/26
97/8/27
97/7/2
97/4/25
97/3/28
97/2/26
97/1/29
96/11/29
96/11/1
96/9/26
96/8/29
96/8/1
96/7/3
96/5/30
96/3/29
96/1/28
95/12/9
95/10/27
95/9/1
95/6/29
95/4/21

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir