شورای آموزشی ent

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-11:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/10/28 طرح نامه هاي وارده -
96/9/30 طرح نامه هاي وارده - جلسه ارزشيابي رفتار حرفه اي دستياران 3 ماهه اول و دوم
96/8/25 طرح نامه هاي وارده - برنامه ريزي جهت كلاس هاي دانشجويان گفتار درماني - شنوايي شناسي - اتاق عمل
96/7/27 طرح نامه هاي وارده - معرفي دستياران جديد الورود - برنامه ريزي جهت امتحان كتبي دستياران
96/6/2 طرح نامه هاي وارده
96/5/12 طرح نامه هاي وارده - ارزيابي نمرات  ارتقاء دستياران
96/4/22 طرح نامه هاي وارده
96/3/25 طرح نامه هاي وارده -برنامه ريزي امتحان پايان ترم دانشجويان
96/2/21 طرح نامه هاي وارده - جمه بندي نمرات ارتقاء دستياران
96/1/14 طرح نامه هاي وارده - گزارش عملكرد ايام عيد نوروز
95/12/5 طرح نامه هاي وارده - برنامه ريزي جهت امتحان كتبي دستياران
95/11/14 برنامه ريزي برنامه آنكال نوروز 96
95/8/27 جلسه ارزشيابي رفتار حرفه اي دستياران گروه توسط كميته مذكور جهت 3 ماهه اول
95/7/29 معارفه اعضاء گروه با دستياران جديد الورود - برنامه ريزي امتحانات كتبي دستيارن
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir