شورای آموزشی ent

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/20-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
   
99/4/12 طرح نامه هاي وارده (جمع بندي و اعلام نمرات ارتقاء دستياران +موافقت با درخواست هاي دستياران جهت دو ارتقاء همزمان)
99/3/22 طرح نامه هاي وارده (برگزاري كلاس هاي اكسترن هاي در سامانه نويد و به روزرساني آن)
99/2/18 طرح نامه هاي وارده (برنامه آموزشي نويد و نحوه ارزيابي دستياران و آزمون هاي دستياران)
99/1/16 گزارش ايام نوروزي  و نحوه انجام كشيك هاي مربوط به دوران كرونا
98/12/22 طرح نامه هاي وارده
98/11/24 طرح نامه هاي وارده
98/10/30 طرح نامه هاي وارده
98/9/28 طرح نامه هاي وارده
98/8/23 طرح نامه هاي وارده
9/8/7/1 طرح نامه هاي وارده- معرفي دستياران جديدالورود
98/5/31 طرح نامه هاي وارده
98/4/13 طرح نامه هاي وارده - اعلام مرخصي هاي تابستان اعضاء هيات علمي
98/3/22 طرح نامه هاي وارده
98/1/17 طرح نامه هاي وارده
97/12/16 طرح نامه هاي وارده
97/11/25 طرح نامه هاي وارده - برنامه ريزي جهت برنامه هاي كشيك و آنكال فروردين 98
97/10/27 طرح نامه هاي وارده
97/9/1 طرح نامه هاي وارده
97/7/5 طرح نامه هاي وارده - معرفي دستياران جديد الورود- گزارش برنامه نگاه
97/5/25 طرح نامه هاي وارده - برنامه ريزي جهت دستياران جديدالورود
97/4/28 طرح نامه هاي وارده
97/3/31 طرح نامه هاي وارده
97/3/17 طرح نامه هاي وارده - اعلام مرخصي هاي تابستان اعضاء هيات علمي
97/3/10 مصاحبه علمي داوطلبين فراخوان هيات علمي
97/2/27 طرح نامه هاي وارده - جمع بندي نمرات ارتقاء دستياران
1397/1/16 طرح نامه هاي وارده - گزارش ايام نوروز97
96/12/10 طرح نامه هاي وارده -
96/11/26 طرح نامه هاي وارده - برنامه ريزي كشيك و آنكال در ايام نوروز 97
96/10/28 طرح نامه هاي وارده -
96/9/30 طرح نامه هاي وارده - جلسه ارزشيابي رفتار حرفه اي دستياران 3 ماهه اول و دوم
96/8/25 طرح نامه هاي وارده - برنامه ريزي جهت كلاس هاي دانشجويان گفتار درماني - شنوايي شناسي - اتاق عمل
96/7/27 طرح نامه هاي وارده - معرفي دستياران جديد الورود - برنامه ريزي جهت امتحان كتبي دستياران
96/6/2 طرح نامه هاي وارده
96/5/12 طرح نامه هاي وارده - ارزيابي نمرات  ارتقاء دستياران
96/4/22 طرح نامه هاي وارده
96/3/25 طرح نامه هاي وارده -برنامه ريزي امتحان پايان ترم دانشجويان
96/2/21 طرح نامه هاي وارده - جمه بندي نمرات ارتقاء دستياران
96/1/14 طرح نامه هاي وارده - گزارش عملكرد ايام عيد نوروز
95/12/5 طرح نامه هاي وارده - برنامه ريزي جهت امتحان كتبي دستياران
95/11/14 برنامه ريزي برنامه آنكال نوروز 96
95/8/27 جلسه ارزشيابي رفتار حرفه اي دستياران گروه توسط كميته مذكور جهت 3 ماهه اول
95/7/29 معارفه اعضاء گروه با دستياران جديد الورود - برنامه ريزي امتحانات كتبي دستيارن

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir