شورای آموزشی ent

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-11:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/5/12 طرح نامه هاي وارده - ارزيابي نمرات  ارتقاء دستياران
96/4/22 طرح نامه هاي وارده
96/3/25 طرح نامه هاي وارده -برنامه ريزي امتحان پايان ترم دانشجويان
96/2/21 طرح نامه هاي وارده - جمه بندي نمرات ارتقاء دستياران
96/1/14 طرح نامه هاي وارده - گزارش عملكرد ايام عيد نوروز
95/12/5 طرح نامه هاي وارده - برنامه ريزي جهت امتحان كتبي دستياران
95/11/14 برنامه ريزي برنامه آنكال نوروز 96
95/8/27 جلسه ارزشيابي رفتار حرفه اي دستياران گروه توسط كميته مذكور جهت 3 ماهه اول
95/7/29 معارفه اعضاء گروه با دستياران جديد الورود - برنامه ريزي امتحانات كتبي دستيارن
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir