شورای آموزشی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/12-9:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  تاریخ برگزاری شورای آموزشی
ردیف بررسی مسائل و مشکات آموزشی گروه
14 98/10/10
13 98/4/3
12 97/10/22
11 97/3/10
10 97/2/16
9 95/7/3
8 95/8/8
7 95/9/6
6 95/10/4
5 95/11/2
4 95/12/7
3 96/2/2
2 96/3/16
1 96/7/6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir