شورای آموزشی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/07-18:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  تاریخ برگزاری شورای آموزشی
ردیف بررسی مسائل و مشکلات آموزشی گروه
25 99/5/6
24 99/4/23
23 99/4/2
22 99/3/19
21 99/2/29
20 99/2/8
19 99/2/1
18 98/11/21
17 98/10/10
16 98/9/18
15 98/8/20
14 98/7/22
13 98/4/3
12 97/10/22
11 97/3/10
10 97/2/16
9 95/7/3
8 95/8/8
7 95/9/6
6 95/10/4
5 95/11/2
4 95/12/7
3 96/2/2
2 96/3/16
1 96/7/6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir