شورای آموزشی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ جلسه عنوان
98/4/3 صورتجلسه شورا
97/10/22 صورتجلسه شورا
97/3/10 صورتجلسه شورا
97/2/16 صورتجلسه شورا
95/7/3 شرح وظایف دستیار فلوشیپ سم شناسی
95/8/8 تغییر منابع امتحانی اکسترن و انترن
95/9/6 شرح وظایف اکسترن در ایام کشیک
95/10/4 تعداد و شرح وظایف انترنهای دانشگاه ازاد
95/11/2 شرح وظایف دستیاران روتیشن داخلی و طب اورژانس
95/12/7 شرح وظایف و نحوه همکاری خانم دکتر صمصام شریعت
96/2/2 نحوه امتحان ورودی دستیاران فلوشیپ سم شناسی جمع بندی سوالات

96/3/16

بررسی درخواست اقای دکتر قاسمی روانشناس
96/7/6 تعیین شرح وظایف فلوشیپ و ....

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir