شورای آموزشی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-9:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
6

96/8/20

از این تاریخ به بعد کلیه مسایل مربوط به شورای آموزشی  در جلسه شورای عمومی گروه مطرح گردید به عبارت دیگر این دو شورا در همدیگر ادغام شده اند .

5 96/7/13
4 96/6/9
3 96/5/26
2 96/4/12
1 96/3/25

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir