شورای آموزشی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/15-9:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/8/20 اصلاح و تصویب و ابلاغ   برنامه درسی دستیاران
97/7/13  بررسی برنامه های پیشنهادی سرویس های گروه چشم مربوط به برنامه درسی دستیاران
97/6/9 پیشنهادات  سرویس های گروه چشم مربوط به برنامه درسی دستیاران
97/5/26 اصلاح وتدوین کوریکولوم رشته تخصصی چشم پزشکی
97/4/12 اصلاح وتدوین کوریکولوم رشته تخصصی چشم پزشکی
97/3/25 بررسی موارد مربوط به تخلفات دستیاران

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir