شورای آموزشی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-10:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
95/10/18 بررسی مسایل آموزشی مرتبط در حوزه دستیاران تخصص و فراگیران
95/2/23 بررسی مسایل آموزشی مرتبط در حوزه دستیاران تخصص و فراگیران
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir