شورای آموزشی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/01-13:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/7/20 اصلاح وتدوین کوریکولوم رشته تخصصی چشم پزشکی
96/7/13 اصلاح وتدوین کوریکولوم رشته تخصصی چشم پزشکی
96/6/9 اصلاح وتدوین کوریکولوم رشته تخصصی چشم پزشکی
96/5/26 اصلاح وتدوین کوریکولوم رشته تخصصی چشم پزشکی
96/5/12 اصلاح وتدوین کوریکولوم رشته تخصصی چشم پزشکی
96/4/25 بررسی موارد مربوط به تخلفات دستیاران
95/11/28 بررسی نحوه برگزاری آزمون آسکی و برنامه ریزی مربوطه  ، امور دستیاران
95/10/18 بررسی مسایل آموزشی مرتبط در حوزه دستیاران تخصص و فراگیران
95/2/23 بررسی مسایل آموزشی مرتبط در حوزه دستیاران تخصص و فراگیران

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir