شورای آموزشی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-12:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/8/20 از این تاریخ به بعد کلیه مسایل مربوط به شورای آموزشی  در جلسه شورای عمومی گروه مطرح گردید به عبارت دیگر این دو شورا در همدیگر ادغام شده اند .
96/7/13  بررسی برنامه های پیشنهادی سرویس های گروه چشم مربوط به برنامه درسی دستیاران
96/6/9 پیشنهادات  سرویس های گروه چشم مربوط به برنامه درسی دستیاران
96/5/26 اصلاح وتدوین کوریکولوم رشته تخصصی چشم پزشکی
96/4/12 اصلاح وتدوین کوریکولوم رشته تخصصی چشم پزشکی
96/3/25 بررسی موارد مربوط به تخلفات دستیاران

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir