شورای آموزشی گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/01/30-9:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/10/13 برنامه آموزشی نیمسال دوم 97-96
96/3/27 برنامه آموزشی نیمسال اول 97-96
95/10/15 برنامه آموزشی نیمسال دوم 96-95
95/9/24 نامه های آموزشی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir