شورای آموزشی گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-9:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/7/15 درخصوص انصراف خانم فرشته احمدی
97/7/4 تعیین تاریخ آزمون جامع ورودی مهر 95
97/4/20 برنامه نیمسال اول 98-97
97/3/23 تدوین پایان نامه - آزمون جامع
97/3/20 پیش نویس آیین نامه Ph.D- تعیین تاریخ آزمون جامع
97/3/6 جذب دانشجوی MD-Ph.D
97/2/11 برنامه عملیاتی آموزشی
96/12/9 دانشجویان بین الملل
96/10/27 درسنامه آموزشی
96/10/13 برنامه آموزشی نیمسال دوم 97-96
96/3/27 برنامه آموزشی نیمسال اول 97-96
95/10/15 برنامه آموزشی نیمسال دوم 96-95
95/9/24 نامه های آموزشی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir