شورای آموزشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-11:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

شورای آموزشی گروه قلب و عروق

جلسه اول

93/3/1

جلسه بیست و یکم

94/9/3

جلسه چهل و یکم

95/10/25

جلسه شصت و یکم

96/7/22

جلسه دوم

93/3/25

جلسه بیست و دوم

94/10/10

جلسه چهل و دوم

95/9/11

جلسه شصت و دوم

96/7/29

 

جلسه سوم

93/4/26

جلسه بیست و سوم

94/11/26

جلسه چهل و سوم

95/11/11

جلسه شصت و سوم

96/9/4

 

جلسه چهارم

93/5/2

جلسه بیست و چهارم

94/12/10

جلسه چهل و چهارم

95/11/14

جلسه شصت و چهارم

96/9/19

 

جلسه پنجم

93/6/27

جلسه بیست و پنجم

95/1/23

جلسه چهل و پنجم

95/12/16

جلسه شصت و پنج

96/9/27

 

جلسه ششم

93/7/3

جلسه بیست و ششم

95/3/3

 جلسه چهل و ششم

95/12/22

جلسه شصت و شش

96/10/6

 

جلسه هفتم

93/7/22

جلسه بیست و هفتم

95/3/27

جلسه چهل و هفتم

96/1/14

جلسه شصت و هفتم

96/10/14

 

جلسه هشتم

93/9/4

جلسه بیست و هشتم

95/3/29

جلسه چهل و هشتم

96/2/9

جلسه شصت و هشتمین

96/10/14

 

جلسه نهم

93/9/11

جلسه بیست و نهم

95/4/29

جلسه چهل و نهم

96/1/3

جلسه شصت و نهمین

96/10/18

 

جلسه دهم

93/10/25

جلسه سیوم

95/5/21

جلسه پنجاهم

96/3/7

جلسه هفتادمین

96/10/25

 

جلسه یازدهم

93/11/20

جلسه سی و یکم

95/6/4

جلسه پنجاه و یکم

96/3/11

هفتاد و یکمین

96/11/9

 

جلسه دوازدهم

94/2/29

جلسه سی و دوم

95/6/27

جلسه پنجاه و دوم

96/3/16

هفتاد و دومین

 

جلسه سیزدهم

94/3/7

جلسه سی و سوم

95/7/1

جلسه پنجاه و سوم

96/4/4

هفتاد و سومین

96/11/16

 

جلسه چهاردهم

94/4/29

جلسه سی و چهارم

95/7/8

جلسه پنجاه و چهارم

96/4/14

هفتاد و چهارمین

96/12/7

 

جلسه پانزدهم

94/5/19

جلسه سی و پنجم

95/7/27

جلسه پنجاه و پنجم

96/5/8

هفتاد و پنجمین

96/12/23

 

جلسه شانزدهم

94/6/4

جلسه سی و ششم

95/8/10

جلسه پنجاه و ششم

96/5/16

هفتاد و ششمین

97/3/21

 

جلسه هفدهم

94/6/10

جلسه سی و هفتم

95/8/17

جلسه پنجاه و هفتم

96/6/9

هفتاد و هفتمین

97/5/4

 

جلسه هجدهم

94/6/24

جلسه سی و هشتم

95/8/22

جلسه پنجاه و هشتم

96/6/19

هفتاد و هشتمین

97/7/19

 

جلسه نوزدهم

94/8/8

جلسه سی و نهم

95/9/6

جلسه پنجاه و نهم

96/6/27

هفتاد و نهمین

97/8/21

 

جلسه بیستم

94/8/21

جلسه چهلم

95/9/20

جلسه شصتم

96/7/3

هشتاد

97/10/10

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir