شورای آموزشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/08/19-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/5/23

طرح تصویب تاسیس کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی

تصویب نیمرخ دروس رشته جدید

96/3/20 توزیع دروس
95/8/10 توزیع دروس
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir