شورای آموزشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/06-8:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
99/4/29 ادغام در شورای عمومی
1398 ادغام در شورای عمومی
97/10/15 موافقت با انجام تعهدات قانونی آقای دکتر محسن صائب در گروه بصورت غیر هیئت علمی
97/9/1 ادغام در شورای عمومی
97/03/07 ادغام در شورای عمومی
97/2/3

معرفی آقایان دکتر توکلی و دکتر شهبازی و خانم دکتر شکرانی در خصوص تدریس دروس فیزیک پزشکی به زبان انگلیسی جهت دانشجویان رشته پزشکی بین الملل

انتخاب مدرسین دروس جدید تخصصی دانشجویان دکترا توسط آقای دکتر شهبازی

پیگیرب درس کاروزی دانشجویان دکترای گروه در بیمارستان الزهرا به عهده دکتر شهبازی گذاشته شد

انتخاب مدرسین دروس جدید ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی توسط آقای دکتر شانئی

تهیه نیمرخ جدید برای دانشجویان دکترای فیزیک پزشکی گرایش تصویربردای پزشکی توسط دکتر شهبازی

 

 

96/5/23

طرح تصویب تاسیس کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی

تصویب نیمرخ دروس رشته جدید

96/3/20 توزیع دروس
95/8/10 توزیع دروس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir