شورای آموزشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-19:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
1 97/11/24
2 97/10/26
3 97/9/28
4 97/8/30
5 97/7/25
6 97/6/21
7 97/3/31
8 97/3/2
9 97/1/29
10 96/9/29
11 96/8/24
12 96/7/26
13 96/5/4
14 96/4/15
15 96/3/24
16 96/2/27

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir