شورای آموزشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/07-11:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
1 97/12/22
2 97/11/24
3 97/10/26
4 97/9/28
5 97/8/30
6 97/7/25
7 97/6/21
8 97/3/31
9 97/3/2
10 97/1/29
11 96/9/29
12 96/8/24
13 96/7/26
14 96/5/4
15 96/4/15
16 96/3/24
17 96/2/27

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir