شورای آموزشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/12-12:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/9/29  
96/8/24  
96/7/26

1-.نامه ها و بخشنامه ها وارده قرائت گردید.

2-درخواست مورخ 19/7/96 خانم آسیه رفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی به شماره 941141105 مطرح شد.

3-درخواست مورخه 28/5/96 خانم پروانه دعائی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی به شماره 931141108 مبنی بر اخذ فرصت اضافی جهت تکمیل پایان نامه خود مطرح شد.

4-با دعوت قبلی دانشجویان جدید الورود جهت معارفه در شورای حضور یافتند و پس از معرفی خود با اعضای هیات علمی گروه آشنا شدند.

96/5/4  
96/4/15  
96/3/24

1- نامه مورخه 2/3/96 معاون محترم تحصیلات تکمیلی در خصوص اعلام به موقع نمرات قرائت و بر اجرای آن تاکید شد.

2- نامه معاون محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در خصوص فرایند تصویب موضوع تا دفاع پایان نامه مورد به اطلاع اعضا رسانده و بر اجرای آن تاکید شد

3- نامه شماره  154 مورخه  21/3/96 معاون محترم آموزشی دانشکده در خصوص نحوه چیدمان دروس فیزیولوژی با توجه به تصمیمات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مطرح شد.

96/2/27  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir