شورای آموزشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/05-23:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/7/25 جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود ارشد و دکتری گروه برگزار گردید.
97/6/21 نامه ها و بخشنامه ها وارده قرائت گردید.
97/3/31 نامه ها و بخشنامه ها وارده قرائت گردید.
97/3/2

تاریخ مصاحبه شرکت کنندگان پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی گروه فیزیولوژی تعیین شد.

با موافقت اعضای گروه سرکار خانم دکتر نپتون سلطانی بعنوان معاون پژوهشی گروه منصوب شدند.

97/1/29

تاریخ آزمون جامع دانشجویان Phd تعیین شد.

سرکار خانم دکتر سلطانی بعنوان مسئول دانشجویان بین الملل با موافقت اعضای گروه انتخاب شدند.

96/9/29 نامه ها و بخشنامه ها وارده قرائت گردید.
96/8/24 نامه ها و بخشنامه ها وارده قرائت گردید.
96/7/26

1-.نامه ها و بخشنامه ها وارده قرائت گردید.

2-درخواست مورخ 19/7/96 خانم آسیه رفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی به شماره 941141105 مطرح شد.

3-درخواست مورخه 28/5/96 خانم پروانه دعائی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی به شماره 931141108 مبنی بر اخذ فرصت اضافی جهت تکمیل پایان نامه خود مطرح شد.

4-با دعوت قبلی دانشجویان جدید الورود جهت معارفه در شورای حضور یافتند و پس از معرفی خود با اعضای هیات علمی گروه آشنا شدند.

96/5/4 نامه ها و بخشنامه ها وارده قرائت گردید.
96/4/15 نامه ها و بخشنامه ها وارده قرائت گردید.
96/3/24

1- نامه مورخه 2/3/96 معاون محترم تحصیلات تکمیلی در خصوص اعلام به موقع نمرات قرائت و بر اجرای آن تاکید شد.

2- نامه معاون محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در خصوص فرایند تصویب موضوع تا دفاع پایان نامه مورد به اطلاع اعضا رسانده و بر اجرای آن تاکید شد

3- نامه شماره  154 مورخه  21/3/96 معاون محترم آموزشی دانشکده در خصوص نحوه چیدمان دروس فیزیولوژی با توجه به تصمیمات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مطرح شد.

96/2/27  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir