شورای آموزشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/07-19:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
23 98/11/7
22 98/9/13
21 98/8/1
20 98/6/27
19 98/4/27
18 98/3/29
17 97/12/22
16 97/11/24
15 97/10/26
14 97/9/28
13 97/8/30
12 97/7/25
11 97/6/21
10 97/3/31
9 97/3/2
8 97/1/29
7 96/9/29
6 96/8/24
5 96/7/26
4 96/5/4
3 96/4/15
2 96/3/24
1 96/2/27

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir