شورای آموزشی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/07/03-11:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/4/13 بررسی طرح ادغام دروس علوم تشریحی رشته پزشکی عمومی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir