شورای آموزشی گروه عفونی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/17-6:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف تاریخ برگزاری شورای آموزشی گروه
  شورای آموزشی گروه بیماری های عفونی در شورای عمومی گروه ادغام است.

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir