شورای آموزشی گروه عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/30-13:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ موضوع صورتجلسه
97/2/15
شورای اموزشی گروه
96/11/8 شورای اموزشی گروه
96/9/5 شورای اموزشی گروه
96/7/16 شورای اموزشی گروه
96/3/7 شورای اموزشی گروه
96/1/20 شورای اموزشی گروه
بهمن ماه 95 شورای اموزشی گروه
اذرماه 95 شورای اموزشی گروه
مهرماه 95 شورای اموزشی گروه
خرداد ماه 95 شورای اموزشی گروه
فروردین ماه 95 شورای اموزشی گروه

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir