شورای آموزشی گروه عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/29-19:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ موضوع صورتجلسه
96/7/15 شورای اموزشی گروه
96/4/31 شورای اموزشی گروه
96/3/20 شورای اموزشی گروه
96/2/16 شورای اموزشی گروه
95/12/14 شورای اموزشی گروه
95/11/2 شورای اموزشی گروه
95/10/18 شورای اموزشی گروه
95/9/6 شورای اموزشی گروه
95/8/15 شورای اموزشی گروه
95/7/17 شورای اموزشی گروه
95/6/6 شورای اموزشی گروه
95/5/2 شورای اموزشی گروه
95/4/5 شورای اموزشی گروه
95/3/1 شورای اموزشی گروه
95/2/4 شورای اموزشی گروه
95/1/21 شورای اموزشی گروه

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir