شورای آموزشی گروه عفونی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/05-18:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف تاریخ برگزاری شورای آموزشی گروه
8 98/7/6
7 98/3/11
6 97/8/6
5 97/2/15
4 96/11/8
3 96/7/16
2 96/3/7
1 96/1/20

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir