شورای آموزشی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-7:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
25 99/5/12
24 99/4/10
23 99/3/17
22 99/2/24
21 98/11/28
20 98/10/30
19 98/9/23
18 98/8/21
17 98/7/30
16 98/6/31
15 98/3/11
14 97/11/8
13 97/10/9
12 97/8/21
11 97/7/1
10 97/6/14
9 97/5/21
8 97/4/30
7 97/3/5
6 97/2/18
5 97/1/14
4 96/12/22
3 96/11/24
2 96/10/10
1 96/9/19

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir