شورای آموزشی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/01/22-13:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
96/10/30
96/2/26

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir