شورای آموزشی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/01-7:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
98/9/5
97/11/30
97/8/23
97/7/17
97/5/29
97/3/29
97/3/2
97/1/29
96/10/30
96/2/26

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir