شورای آموزشی گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/04-9:33
Printer-friendly versionPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه

1398/01/20

1398/05/27

1398/06/11

1398/06/30

1398/08/29

1398/11/16

1398/12/1

 

جلسات منظم  شورای گروه

به ریاست سرپرست گروه 

و با شرکت اعضای هیات علمی

گروه روانشناسی سلامت در سال 98

1399/1/23

1399/3/18

 در سال 1399

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir