شورای آموزشی گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-11:57
Printer-friendly versionPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه

1398/01/20

1398/05/27

1398/06/11

1398/06/30

1398/08/29

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir