شورای آموزشی گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/25-6:50
Printer-friendly versionPDF version
ردیف                                  تاریخ برگزاری شورا
         سال 1398
1 1398/05/27
2 1398/06/11
3 1398/06/30
4 1398/08/29
5 1398/11/16
6 1398/12/1
          سال 1399
1 1399/1/23
2

                                       1399/02/5                                          

                                    به علت شیوع کرونا برگزار نشده است

 

3 1399/3/18
4 1399/4/15
5 1399/4/29
6 1399/5/19
7 1399/6/19
8 1399/7/21
9 1399/8/27
10 1399/9/17
11 1399/10/7
12 1399/11/6
13 1399/11/14

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir