شورای آموزشی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/09/24-5:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا  موضوع صورتجلسه                   
14 99/9/22 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
13 99/6/3   جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی    
12 99/4/23 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی
11 99/3/27 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
10 99/2/22 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
9 99/2/6 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
8 98/11/28 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
7 97/12/18 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
6 97/1/21 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
5 96/11/28 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
4 96/10/11 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
3 96/7/26 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
2 96/6/26 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
1 96/2/2 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir