شورای آموزشی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-5:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا  موضوع صورتجلسه
96/2/2   جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی    
96/6/26  جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی  
96/7/26 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
96/10/11 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
96/11/28 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
97/1/21 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
97/12/18 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
98/11/28 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir