شورای آموزشی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2018/01/25-11:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/2/2   جلسه شورای آموزشی گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی    
96/6/26  جلسه شورای آموزشی گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی 
96/7/26 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
96/10/11 جلسه شورای آموزشی گروه رادیوانکولوژی 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir