شورای آموزشی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/24-9:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
99/2/31 جلسه شورای آموزشی وشورای گروه جهت نمرات دستیاری ساعت 11 کلاس 3 بیمارستان الزهرا
98/11/7 برگزاری شورای آموزشی در مرکز پزشکی الزهرا تعیین تاریخ برگزاری امتحان دستیاری و نحوه امتحان دستیارمیان دوره در اسفند ماه 98
98/10/16 برگزاری شورای آموزشی در مرکز پزشکی کاشانی
98/9/18 برگزاری شورای آموزشی در مرکز پزشکی الزهرا
98/8/6 برگزار شورای آموزشی در مرکز پزشکی الزهرا
98.7.17 برگزاری شورای آموزشی جهت اصلاح برنامه آموزشی دستیاران در بیمارستان کاشانی
97.10.10 برگزاری امتحان دستیاری در اسفند97 ماه بصورت الکترونیک و OSCE در اردیبهشت 98
97.8.20 جلسه آموزشی اخلاق حرفه ای و برنامه ریزی درسی
97.7.17 جلسه آموزشی کمیته اخلاق حرفه ای با اساتید : دکتر سعادت نیا - دکتر خوروش- دکتر نجفی - دکتر بصیری - دکترانصاری تشکیل شد.
97.7.7 جلسه توجیهی سال 1 کلاس شماره 3 بیمارستان الزهرا برگزا شد
97/2/15 بیمارستان الزهرا کلاس شماره 3   : نمرات دستیاران و ارزیابی فرم اخلاق حرفه ای دستیاران
96/12/18 بیمارستان الزهرا - کلاس 4 در مورد امتحان دستیاران
96/10/26 بیمارستان الزهرا - کلاس شماره 6 در مورد برنامه آموزشی دستیاران 
96/6/5 بیمارستان الزهرا - آموزش سامانه نگاه کلاس شماره 3 - مطرح شدن نامه های گروه 
96/4/28 بیمارستان الزهرا - طراحی سئوال PMP دستیاران - دکتر سعادت نیا - دکتر نجفی - دکتر بصیری - خوروش - دکتر حمصیان
96/2/20 بیمارستان الزهرا جهت تصحیح امتحان آسکی و جکه بندی نمرات  دکتر سعادت نیا - دکتر خوروش - دکتر حمصیان
96/1/20

مرکز پزشکی الزهرا - آقایان دکتر سعادت نیا - دکتر خوروش - خانم دکتر حمصیان

جهت برنامه ریزی امتحان OSCE و برنامه آموزش دستیاران

95/12/14

مرکز پزشکی الزهرا - آقایان دکتر سعادت نیا - دکتر چی ساز- دکتر خوروش - خانمها دکتر انصاری - دکتر حمصیان

برنامه ریزی امتحان OSCE اکسترن و آموزش اکسترن

95/10/5

مرکز پزشکی کاشانی تعیین زمان تاریخ  و نحوه امتحانات دستیاران در سال 96-95

تخلف دستیاری یکی از دستیاران  

95/9/20

بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای و کمیته انظباطی دستیاری 

95/7/15 بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و اینترنهای پزشکی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir