شورای آموزشی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98.7.17 برگزاری شورای آموزشی جهت اصلاح برنامه آموزشی دستیاران در بیمارستان کاشانی
97.10.10 برگزاری امتحان دستیاری در اسفند97 ماه بصورت الکترونیک و OSCE در اردیبهشت 98
97.8.20 جلسه آموزشی اخلاق حرفه ای و برنامه ریزی درسی
97.7.17 جلسه آموزشی کمیته اخلاق حرفه ای با اساتید : دکتر سعادت نیا - دکتر خوروش- دکتر نجفی - دکتر بصیری - دکترانصاری تشکیل شد.
97.7.7 جلسه توجیهی سال 1 کلاس شماره 3 بیمارستان الزهرا برگزا شد
97/2/15 بیمارستان الزهرا کلاس شماره 3   : نمرات دستیاران و ارزیابی فرم اخلاق حرفه ای دستیاران
96/12/18 بیمارستان الزهرا - کلاس 4 در مورد امتحان دستیاران
96/10/26 بیمارستان الزهرا - کلاس شماره 6 در مورد برنامه آموزشی دستیاران 
96/6/5 بیمارستان الزهرا - آموزش سامانه نگاه کلاس شماره 3 - مطرح شدن نامه های گروه 
96/4/28 بیمارستان الزهرا - طراحی سئوال PMP دستیاران - دکتر سعادت نیا - دکتر نجفی - دکتر بصیری - خوروش - دکتر حمصیان
96/2/20 بیمارستان الزهرا جهت تصحیح امتحان آسکی و جکه بندی نمرات  دکتر سعادت نیا - دکتر خوروش - دکتر حمصیان
96/1/20

مرکز پزشکی الزهرا - آقایان دکتر سعادت نیا - دکتر خوروش - خانم دکتر حمصیان

جهت برنامه ریزی امتحان OSCE و برنامه آموزش دستیاران

95/12/14

مرکز پزشکی الزهرا - آقایان دکتر سعادت نیا - دکتر چی ساز- دکتر خوروش - خانمها دکتر انصاری - دکتر حمصیان

برنامه ریزی امتحان OSCE اکسترن و آموزش اکسترن

95/10/5

مرکز پزشکی کاشانی تعیین زمان تاریخ  و نحوه امتحانات دستیاران در سال 96-95

تخلف دستیاری یکی از دستیاران  

95/9/20

بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای و کمیته انظباطی دستیاری 

95/7/15 بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و اینترنهای پزشکی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir