شورای آموزشی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/07-5:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحی مورخ 99/10/6 در خصوص موارد آموزشی بخش جراحی عروق
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحی مورخ 99/9/24 در خصوص درخواست های دستیاران جراحی
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحی مورخ 99/8/11 موارد آموزشی بخش و دستیاران فوق تخصصی جراحی پلاستیک
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحی مورخ 99/8/5 در خصوص موارد آموزشی دستیاران گروه
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحی مورخ 99/3/26 در خصوص نمرات دستياران جراحي
جلسه شوراي آموزشي بخش جراحي پلاستيك مورخ 98/11/26 در خصوص دستياران جراحي
جلسه شوراي آموزشي بخش جراحي پلاستيك مورخ98/3/19 در خصوص دستياران جراحي پلاستيك
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ98/2/23 در خصوص نمرات آسكي و ارزشيابي
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ97/11/26 در خصوص آزمون آسكي دستياران
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ97/2/29 در خصوص دو ارتقاء همزمان دستياران
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ96/11/19 در خصوص انتخاب رزيدنت ارشد
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ96/2/27  
صورت جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ 95/2/26 در خصوص نمرات دستياران

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir