شورای آموزشی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/03/14-12:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
   
صورت جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ 96/11/19 در خصوص انتخاب رزيدنت ارشد
صورت جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ 96/2/27  
صورت جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ 95/2/26 در خصوص نمرات دستياران
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir