شورای آموزشی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-12:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ97/11/26 در خصوص آزمون آسكي دستياران
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ97/2/29 در خصوص دو ارتقاء همزمان دستياران
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ96/11/19 در خصوص انتخاب رزيدنت ارشد
جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ96/2/27  
صورت جلسه شوراي آموزشي گروه جراحي مورخ 95/2/26 در خصوص نمرات دستياران

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir