شورای آموزشی گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/25-9:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
99/11/14
99/9/19
99/7/22
99/5/22
99/3/21
99/2/22
98/11/26
98/8/19
98/5/24
98/3/2
98/2/19
97/10/26
97/4/28
97/3/2
96/7/16
96/4/13
96/2/21
95/11/20
95/7/28
95/2/29

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir