شورای آموزشی گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-20:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
97/10/26
97/4/28
97/3/2
96/7/16
96/4/13
96/2/21
95/11/20
95/7/28
95/2/29

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir