شورای آموزشی گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2017/08/10-9:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
96/4/13
96/2/21
95/11/20
95/7/28
95/2/29
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir