شورای آموزشی گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
97/3/2
96/7/16
96/4/13
96/2/21
95/11/20
95/7/28
95/2/29

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir