شورای آموزشی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/16-8:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
30 99/8/21 تعیین منابع آزمون جامع Ph.D
29 99/8/6 جلسه درس کارآموزی در عرصه آزمایشگاه 
28 99/7/1 جلسه رفع مشکلات درس کارآموزی در عرصه آزمایشگاه
27 99/6/17 درخواست دانشجویان ورود 97 برای فرصت اضافه
26 99/5/21 برنامه آموزش مجازی در نیمسال اول 1400-99 و تعیین مسئولین دروس
25 99/3/24 درخواست دانشجویان Ph.D ورودی 97 مبنی بر آزمون جامع در تاریخ 99/10/20
24 99/3/18 بازگشایی فعالیتهای آموزشی- وبینار آموزشی 
23 98/10/30 بررسی نامه اعتراض دانشجویان به آزمون باکتری شناسی
22 98/10/16 برنامه درسی نیمسال دوم 99-98
21 98/7/9 معارفه دانشجویان جدید الورود و در خواست خانم استاجی 
20 98/6/25 مورد موافقت قرار نگرفتن دروس کارآموزی در عرصه به دانشکده پیراپزشکی 
19 98/4/22 برنامه درسی نیمسال اول 99-98
18 98/4/16 تعیین تاریخ آزمون جامع ورودی 96 
17 98/3/27 توانمندی های بالفعل و بالقوه 
16 98/3/1 مورد موافقت قرار نگرفتن درخواست دانشجویان پزشکی مهر 96
15 98/2/4 تعیین و دفاع عنوان پروپوزال قبل از نگارش
14 97/10/23 برنامه نیمسال دوم 98-97
13 97/7/15 درخصوص انصراف خانم فرشته احمدی
12 97/7/4 تعیین تاریخ آزمون جامع ورودی مهر 95
11 97/4/20 برنامه نیمسال اول 98-97
10 97/3/23 تدوین پایان نامه - آزمون جامع
9 97/3/20 پیش نویس آیین نامه Ph.D- تعیین تاریخ آزمون جامع
8 97/3/6 جذب دانشجوی MD-Ph.D
7 97/2/11 برنامه عملیاتی آموزشی
6 96/12/9 دانشجویان بین الملل
5 96/10/27 درسنامه آموزشی
4 96/10/13 برنامه آموزشی نیمسال دوم 97-96
3 96/3/27 برنامه آموزشی نیمسال اول 97-96
2 95/10/15 برنامه آموزشی نیمسال دوم 96-95
1 95/9/24 نامه های آموزشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir