شورای آموزشی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/11-6:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
22/4/98 برنامه درسی نیمسال اول 99-98
98/4/16 تعیین تاریخ آزمون جامع ورودی 96 
98/3/27 توانمندی های بالفعل و بالقوه 
98/3/1 مورد موافقت قرار نگرفتن درخواست دانشجویان پزشکی مهر 96
98/2/4 تعیین و دفاع عنوان پروپوزال قبل از نگارش
97/10/23 برنامه نیمسال دوم 98-97
97/7/15 درخصوص انصراف خانم فرشته احمدی
97/7/4 تعیین تاریخ آزمون جامع ورودی مهر 95
97/4/20 برنامه نیمسال اول 98-97
97/3/23 تدوین پایان نامه - آزمون جامع
97/3/20 پیش نویس آیین نامه Ph.D- تعیین تاریخ آزمون جامع
97/3/6 جذب دانشجوی MD-Ph.D
97/2/11 برنامه عملیاتی آموزشی
96/12/9 دانشجویان بین الملل
96/10/27 درسنامه آموزشی
96/10/13 برنامه آموزشی نیمسال دوم 97-96
96/3/27 برنامه آموزشی نیمسال اول 97-96
95/10/15 برنامه آموزشی نیمسال دوم 96-95
95/9/24 نامه های آموزشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir